DEEPSOUTH

จุดยืนของ ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ต่อกรณี นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา เป็นองค์กรระดับจังหวัดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีกลางให้องค์กรชุมชนได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอแผนงาน เชื่อมโยงประเด็นงานและบูรณาการทำงานกันในระดับจังหวัด เพื่อให้ชุมชนได้เกิดกระบวนการในการจัดการตนเองตามความต้องการของชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในการทำงานพัฒนากับองค์กรอื่นๆ โดยมีกลไกหลักในการขับเคลื่อนงาน คือ สภาองค์กรชุมชน 140 สภา และงานประเด็น เช่น องค์กรการเงินชุมชน สวัสดิการชุมชน และมีที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เมื่อปี 2561 ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับจังหวัดได้ทำยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนที่รับฟังความคิดเห็นมาจากทุกสภาและได้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ สงขลากับการพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม การพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและสมุนไพร การจัดการน้ำและภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ และ การสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน และยังมียุทธศาสตร์ของอำเภอจะนะ อำเภอเทพา ขบวนองค์กรชุมชนขอยืนยันยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ซึ่งการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่จะนะเป็นการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด 

ดังนั้นการที่สภาองค์กรชุมชนตำบลสะกอม ตำบลตลิ่งชัน และตำบลนาทับ สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม จึงไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทั้งของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดและอำเภอจะนะ แสดงว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำสภาองค์กรชุมชนเข้าไปเกี่ยวข้อง ขบวนองค์กรชุมชนยังยึดหลักการที่มีส่วนร่วม มีการศึกษาอย่างชัดเจนต่อผลได้ผลเสียของการพัฒนา และมีมติร่วมกันจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน กรณีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่อำเภอจะนะซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ใช้พื้นที่จำนวนมากในการดำเนินการ กำลังเป็นโครงการที่สร้างผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ด้วยกระบวนการที่ใช้อำนาจทางกฎหมายเป็นหลักและแยกคนให้เป็นกลุ่มต่าง แทนการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมตามที่ควรจะเป็น การให้ข้อมูลไม่ครอบคลุมครบถ้วนและกระทำแบบรวบรัด จึงทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชน เกิดความสับสนทั้งในตัวบุคคลและองค์กร เกิดฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านขึ้นมา ซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของภาคประชาชนทั้งในเรื่องกระบวนการทำงานและยุทธศาสตร์ของขบวนองค์กรชุมชนสงขลา ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา โดยมติของตัวแทนสภาองค์กรชุมชนระดับโซนอำเภอ ตัวแทนประเด็นงานและองค์กรเครือข่าย ได้มองเห็นในมติเดียวกันว่า เห็นควรแถลงข้อเท็จจริงและเรียกร้องให้ ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ยุติหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. ยุติการจัดตั้งมวลชนต่อต้านหรือทำลายผู้เห็นต่างในการดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่จะนะ
  2. เลิกใช้วิธีการทางอำนาจหรือกฎหมาย กดดันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ให้เดินตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อหวังกดดันองค์กรชุมชนอีกทอดหนึ่ง เพราะนอกจากจะไม่เป็นผลแล้ว ยังแสดงออกถึงรูปแบบเผด็จการอย่างชัดเจน
  3. ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายอย่างหลากหลายและเท่าเทียมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น กรณี ผังเมืองจะนะ และกรณีอื่นๆ
  4. ควรให้ข้อมูลโครงการที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงกับทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะฝ่ายสนับสนุนโครงการ

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ขอเรียนว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลาและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา ไม่เคยมีมติสนับสนุนโครงการ แต่มีมติร่วมกันในวันนี้ว่า ให้ ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว และต้องการเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกระบวนการ ไม่ใช่แบบจ้างวานเฉพาะกลุ่มและควบคุมโดยกองกำลัง ต้องการเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นโดยเคารพในสิทธิชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะตระหนักดีว่าผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อคนในอำเภอจะนะและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสงขลาระยะยาว ไม่ใช่ผู้อนุมัติโครงการ ผู้ผลักดันโครงการหรือฝ่ายอื่นๆที่ทำตามคำสั่งให้ปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสงขลา

Related Posts

Send this to a friend