DEEPSOUTH

ผู้ว่านราฯ สั่งตั้งการ์ดเข้มคัดกรองโควิด 4 อำเภอ ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดเสี่ยงต้องกักตัว

รายงานข่าวความคืบหน้าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส แจ้งว่า ล่าสุด นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่งให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแล้ว เพื่อยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด โดยให้ตั้งด่านตรวจ และจุดสกัดด้านความมั่นคง เป็นด่านตรวจจุดสกัดเพื่อคัดกรองโรคโควิด-19 จำนวน 7 จุด ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย

1.จุดตรวจสะพานกอตอ หมู่ที่ 7 ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ

2.จุดตรวจหน้าค่ายจุฬาภรณ์หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส

3.จุดตรวจหน้าวัดเชิงเขา หมู่ที่ 4 ตำบลปะลุกาสาเมาะอำเภอบาเจาะ

4.จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลสุวารี หมู่ที่ 4 ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ

5.จุดตรวจชุดคุ้มครองตำบลเรียง หมู่ที่ 3 ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ

6.จุดตรวจบ้านคลองหงษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร และ

7.จุดตรวจ 4909 หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลงอำเภอศรีสาคร

นอกจากนี้ในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง 5 จังหวัดคือกรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ที่เข้ามาในจังหวัดนราธิวาส ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางรถไฟนั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

1.ไปรายงานตัวกับบุคลากรสาธารณสุขประจำอำเภอ

2.รับการกักตัวตามแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสกำหนด โดยจะพิจารณารูปแบบหรือชนิดการกักกันตัวจากผลการตรวจคัดกรองโรคโดยบุคลากรสาธารณสุข

อย่างไรก็ตามมีการยกเว้นสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าและออกพื้นที่จังหวัดภายใน 1 วันไม่ต้องรับการกักตัว แต่ต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1.ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์และการดำรงชีวิตของประชาชน เช่น อาหาร ยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง

2.ผู้ปฏิบัติงานในกิจการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การสื่อสารโทรคมนาคม การก่อสร้าง การซ่อมบำรุงต่างๆ

3.ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคารการศึกษา การขนส่งประชาชน

4.เจ้าหน้าที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติราชการตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ

ส่วนข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ของจ.นราธิวาส ล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมยืนยัน 343 คน รักษาตัวที่โรงพยาบาล 276 คน รักษาหาย 1 คน ผู้ป่วยรายวันเพิ่ม 1 คน เสียชีวิตสะสม 3 คน

Related Posts