DEEPSOUTH

นักวิชาการ วอน นายกฯ ทบทวนมติ โยกย้ายเลขาธิการ ศอ.บต.ฟ้าผ่า

นักวิชาการในพื้นที่ วอน นายกรัฐมนตรีทบทวนมติ ครม.หลังโยกย้ายเลขาธิการ ศอ.บต.ฟ้าผ่า

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนัก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น สร้างความตกใจแก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงนักวิชาการในแขนงต่าง ๆ

วันนี้ (3 มี.ค. 66) รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ที่มีบทบาทหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า “เลขาธิการ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร สร้างประโยชน์ในพื้นที่เป็นอย่างมาก ทั้งต่อพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม การทำงานด้วยความเข้าใจ เข้าถึง ของเลขาธิการศ ศอ.บต. ช่วยสร้างบรรยากาศของความสันติสุขในพื้นที่ ถึงแม้ท่านจะนับถือศาสนาพุทธแต่สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ของทุกศาสนา หลายโครงการที่ได้ดำเนินการเกิดผลดีหลายอย่าง หลายต่อหลายองค์กร หลายฝ่ายรู้สึกเสียใจ หากมีการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นการดีมาก เพราะเลขาธิการประเภทนี้ยากที่จะหาเจอได้”

Related Posts

Send this to a friend