DEEPSOUTH

เขตสุขภาพที่ 12 ปรับกลยุทธ์เร่งรัดการฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ให้ได้ตามเป้า 70%

ใช้ศูนย์สู้ภัยโควิด 19 ชุมชนเป็นฐานนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน ทั้งมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณเพื่อกระตุ้นให้แต่ละอำเภอทำให้สำเร็จ ล่าสุดยอดการฉีดในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าฉีดในกลุ่มอื่น ๆ ต่อให้เกิดความครอบคลุม

นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพื้นที่ ว่า เขตสุขภาพที่ 12  ดูแลในเขตภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด ในจำนวนนี้เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดถึง 4 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา จึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเสี่ยง 608 ให้ได้ 70% ตามเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และเพื่อให้การควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีน หรือเรียกว่าศูนย์สู้ภัยโควิด 19 ชุมชน ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลพื้นฐานในชุมชน มีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 แบบครบวงจร เฝ้าระวังบุคคลเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนด้วย ATK  โดยทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงตติยะภูมิ และใช้กลไก 3 หมอที่มีอยู่ 

นายแพทย์สุเทพกล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนในเขตสุขภาพที่ 12 ได้เพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ให้มากที่สุด ด้วยการนำวัคซีนไปฉีดให้กับประชาชนถึง รพ.สต. ส่วนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่เดินทางลำบากจะมีบุคลากรการแพทย์ไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน มุ่งเป้าการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 608 โดยกระตุ้นให้แต่ละอำเภอฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยการมอบรางวัล และประกาศเกียรติคุณ ที่ฉีดวัคซีนได้ 70%  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้พื้นที่อื่นๆ เร่งรัดตามมา เมื่อแต่ละอำเภอสามารถดำเนินการสำเร็จจะทำให้ภาพรวมการฉีดวัคซีนของจังหวัด และเขตสุขภาพเกิดความครอบคลุม ล่าสุดการฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นชัดเจน ข้อมูลถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 เขตสุขภาพที่ 12 ได้ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 ไปแล้ว 523,372 คน คิดเป็น 48.79%  ซึ่งผลดีการการฉีดวัคซีนได้ครอบคลุมคือ จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ หรือหากมีประชาชนติดเชื้อโควิด 19 จะช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้

ทั้งนี้ มีอำเภอที่ได้รับรางวัลแล้วได้แก่ จ.สงขลา อ.นาหม่อม อ.นาทวี อ.เมืองสงขลา อ.ควนเนียง อ.หอยโข่ง  อ.หาดใหญ่ อ.สิงหนคร อ.บางกล่ำ / จ.ยะลา อ.เบตง อ.เมืองยะลา / จ.ปัตตานี อ.ไม้แก่น อ.เมืองปัตตานี อ.โคกโพธิ์ / จ.นราธิวาส อ.เมืองนราธิวาส อ.สุคิริน อ.สุไหงโก-ลก / จ.ตรัง อ.เมืองตรัง/ จ.พัทลุง อ.เมืองพัทลุง อ.ตะโหมด อ.เขาชัยสน อ.บางแก้ว / จ.สตูล อ.มะนัง

Related Posts

Send this to a friend