ART & CULTURE

มอบรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ ‘หมอทวีศิลป์-คลับฟรายเดย์-เวทีเพลงเพราะ’ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

วธ. มอบรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ “หมอทวีศิลป์-คลับฟรายเดย์-เวทีเพลงเพราะ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 “กรุณา บัวคำศรี-เจนภพ จบกระบวนวรรณ” ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น “เทียรี่-ผุสดี-บูม ชญาภา” ได้รางวัลเพชรในเพลง

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยคณะอนุกรรมการวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบรางวัลเกียรติยศพิเศษให้แก่ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างสร้างสรรค์ โดยมีผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.รายการเวทีเพลงเพราะ (The Golden Song) สถานีโทรทัศน์ช่องวัน (One 31)

3.รายการคลับฟรายเดย์ (Club Friday) สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิรตซ์

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และกรมศิลปากร (ศก.) ได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย และรางวัล   ยกย่องบุคคลในวงการเพลงที่มีความสามารถผสมผสานความรู้ทางภาษา วรรณศิลป์ คีตศิลป์ และนักร้องที่ออกเสียงขับร้องเพลงได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย

โดยในปีนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่นและผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช 2563 ดังนี้

1.ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย 3 รางวัล ได้แก่ รศ.ชำนาญ รอดเหตุภัย รศ.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ และรศ.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา

2.ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 10 รางวัล แบ่งเป็นคนไทย 9 รางวัล ได้แก่ น.ส.กรุณา บัวคำศรี ,นายโกมุท  คงเทศ ,นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ,นายภูสิต ธวัชวิเชียร ,นายเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ,นางลักษิกา เจริญศรี ,ผศ.สมชาย สำเนียงงาม ,นายสันติภพ เจนกระบวนหัด (เจนภพ จบกระบวนวรรณ) ,ผศ.สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร และชาวต่างประเทศ 1 รางวัล ได้แก่ น.ส. องจิอิน (Ms. Ong, Ji-In)

3.ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น 4 รางวัล ได้แก่ นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี ,นายทองพูล ทองน้อย ,นางประไพ สุริยะมล และนายมงคล รัตนพันธุ์

4.ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประเภทบุคคล ได้แก่ นางถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล ,รศ.นวลทิพย์ เพิ่มเกษร และนายยุทธพร นาคสุข และประเภทองค์กร ได้แก่ มูลนิธิดำรงพุฒตาล (อนุรักษ์และพัฒนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย) และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ส่วนรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563 จำนวน 12 รางวัล แบ่งเป็น

  • ระดับประถมศึกษา (อายุไม่เกิน 12 ปี) ได้แก่ ด.ช.ณฐพรต มารศรี โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 กรุงเทพฯ ด.ญ.วรินรำไพ ศรีสุนนท์ โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ) กรุงเทพฯ และด.ช.อัฟฟันดี้ หนูโสย โรงเรียนบ้านเขาพระ จ.สงขลา
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อายุไม่เกิน 15 ปี) ได้แก่ ด.ญ.เจตนิพิฐ  สืบมา โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ ด.ญ.ชลธิชา เทียมขุนทด โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)จ.สมุทรสาคร และด.ญ.ปิยธิดา อุ้ยฟูใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุไม่เกิน 18 ปี) ได้แก่ น.ส.โชติรส เลือกถือ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกูล จ.กระบี่ นายสหภูมิ ปลายชัยภูมิ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น นายอัศวุธ อุปติ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี
  • ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป (อายุไม่เกิน 25 ปี) ได้แก่ นายธวัชชัย สายอ๋อง มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา นายบัณฑิต รวยสันเทียะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นายอติรุจ  ดือเระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มอบรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) จำนวน 19 รางวัล ดังนี้

1.รางวัลเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย รางวัลเชิดชูเกียรตินักจัดรายการวิทยุผู้อนุรักษ์เพลงไทยในอดีต (รายการสุขกันเถอะเรา) ได้แก่ น.ส.ดารณี มณีดิษฐ์ ,รางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีไทย ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์สหายศิลปิน

2.รางวัลการประพันธ์เพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยสากล ได้แก่ เพลงวัฒนธรรมนำไทย ผู้ประพันธ์ นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ได้แก่ เพลงยังมีวันพรุ่งนี้ ผู้ประพันธ์ นายรชต โชติมิตรจตุรผล รางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงเพื่อชีวิต ได้แก่ เพลงสวัสดี ผู้ประพันธ์ นายสุทธิยงค์ เมฆวัฒนา (เทียรี่ เมฆวัฒนา)

3.รางวัลการขับร้องเพลงดีเด่นด้านภาษาไทย ดังนี้ รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย ได้แก่ เพลงดาราดรุณี ผู้ขับร้อง นายพรพัฒน์ สัมมาวรรณ (พรหมเทพ เทพรัตน์) รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิง ได้แก่ เพลงเพ็ญแข ผู้ขับร้อง น.ส.กุสุมา เอื้อเฟื้อ (ผุสดี เอื้อเฟื้อ) รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ได้แก่ เพลงคอยน้องคืนนา ผู้ขับร้อง นายอาคม พูลลาภ (เติ้น อาคม คำพันธุ์) รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ได้แก่ เพลงลูกทุ่งท้องถิ่น ผู้ขับร้อง น.ส.ชญาภา พงศ์สุภาชาคริต (บูม ชญาภา) รางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตชาย ได้แก่ เพลงนานแสนนาน ผู้ขับร้อง นายสุทธิยงค์ เมฆวัฒนา (เทียรี่ เมฆวัฒนา) และรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงเพื่อชีวิตหญิง ได้แก่ เพลงเด็กหลังเขา ผู้ขับร้อง น.ส.ณริสสา ดำเนินผล (ฟ้า ขวัญนคร)

ทั้งนี้ วธ. จะจัดพิธีรับเข็ม โล่เชิดชูเกียรติ และรับมอบรางวัล ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

Related Posts

Send this to a friend