ART & CULTURE

ธรรมยาตรา5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ชาวพุทธ 5 ประเทศ

พิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา จาก 5 ประเทศ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา ด้วยบรรยากาศของความเป็น “ญาติธรรม” และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ด้วยเพราะทุกคนล้วนมี “บิดา” เดียวกันคือ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” และมี “แม่” คือ “แม่น้ำโขง” เชื่อมโยง 5 แผ่นดินไว้ด้วยกัน

พิธีการเริ่มต้นจากการบวงสรวง “พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์” มีการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินทั่วราชอาณาจักร บวงสรวงองค์พระธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเปิดโครงการ

จากนั้นเข้าสู่พิธีการที่มณฑลพิธี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อต้วแทนสงฆ์ 4 แผ่นดิน หลวงพ่อติช เถี่ยน ตัม รองประธานสภาบริหารสงฆ์เวียดนาม สมเด็จพระอุดมวงศา มงรา เลขาธิการสภาสงฆ์ราชอาณาจักรกัมพูชา เลขาธิการคณะกรรมการสงฆ์มหานิกายแห่งเมียนมา และตัวแทนฝ่ายฆราวาส 5 ประเทศ อาทิ ฯพณฯ เขียว กันนะฤทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมา ท่านจันทวง แสงอมาตย์มนตรี รองประธานศูนย์กลางแนวลาว  สร้างชาติ สปป.ลาว รวมถึงอุบาสก อุบาสิกาจาก 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่างานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เป็นการรวมพลังมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเจตนาสุจริตของพุทธบริษัท งานครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยฐานความเป็น “กัลยาณมิตร” “ความเป็นญาติธรรม” “ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน” เปิดใจเรียนรู้ด้วย “หัวใจแห่งพุทธ” ก่อให้เกิดพลังมหาศาลเชิดชูเป้าหมายให้ชาวพุทธนำหลักธรรม คำสอนมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยความรู้รักสามัคคี เพื่อให้พุทธศาสนาสถิตย์สถาพรชั่วนิรันดร์กาล

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์

ขณะที่พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า 2000 ปีที่แล้ว อารยธรรม “พุทธศาสนา” เจริญใน 5 ประเทศสุวรรณภูมิ เป็นดินแดนแห่งธรรม งานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินเป็นงานที่ดี เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะเผยแผ่ปกป้องพุทธศาสนา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ “พุทธวัฒนธรรม” เป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธ 5 ประเทศ เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ฉันมิตร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

พลเอกไพโรจน์ยังกล่าวด้วยว่าความร่วมมือของ “ผู้นำสงฆ์” “ตัวแทนภาครัฐ” “ภาคเอกชน” “ภาคประชาสังคม” “อุบาสก” “อุบาสิกา” จาก 5 แผ่นดินในครั้งนี้เป็นพลังความสามัคคี เพื่อเป้าหมายสู่สันติภาพในทุกมิติ

พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานฝ่ายฆราวาส

ในช่วงหนึ่งของการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย กล่าวย้อนถึงโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ครั้งแรกเมื่อปี 2560 ว่าเกิดจากความเมตตาขอพระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานองค์กรพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ก่อนละสังขาร โดยท่านให้แนวทาง “ทำงานพุทธพลิกสุวรรณภูมิ” จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของชาวพุทธในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้

เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชขาลัย ชี้แจงว่าโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินครั้งที่ 2 วันที่ 14-31 ตุลาคม จะเดินทาง 18 วันเต็ม จากวัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เข้าสู่ “รัฐฉาน” เมียนมา ต่อไปยัง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว กลับเข้า “ไทย” ที่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ศรีสะเกษ แล้วเข้าสู่ เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพิธีปิดโครงการธรรมยาตรา

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า อำเภอเชียงแสนเป็น 1 ใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย โดยอำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอชายแดนที่ติดกับ “สหภาพเมียนมา” และ “สปป.ลาว”  ที่เรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” มี “แม่น้ำโขง” เชื่อมดินแดนทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน ที่อำเภอเชียงแสน มีวัดวาอาราม ศิลปแบบล้านนาหลายแห่ง ประชาชนมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา จึงเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

บรรยากาศช่วงหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินคือขบวนแห่โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเป็นขบวนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาเช่น ขบวนกังสดาลที่สื่อถึงสัญญาณ “งานบุญใหญ่” ขบวนแห่เครีองสักการะแบบล้านนา ขบวนแห่สัญญลักษณ์ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ขบวนแห่สัญญลักษณ์ 5 ประเทศ ขบวนชนเผ่า ที่มีเครื่องแต่งกายงดงามเป็นเอกลักษณ์

สำหรับวัดพระธาตุผาเงา ที่เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินครั้งนี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับ สปป.ลาว จากตำนานพงศาวดารโยนก เล่าว่า ขุนผาพิงค์หรือขุนพิง ผู้ครองนครโยนก องค์ที่ 23  ช่วงปี พ.ศ.494-512 เป็นผู้สร้าง “เจดีย์”  ไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึง “วัดพระธาตุผาเงา” ในวันนี้ 

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 มีการพบ “พระพุทธรูป” ที่มีลักษณะสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ วิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง 700 – 1,300 ปี คณะผู้ค้นพบจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อผาเงา” และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดพระธาตุผาเงา” นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หลวงพ่อผาเงา วัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย

สำหรับกำหนดการของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน วันพรุ่งนี้ (16 ตุลาคม)  ช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ไปยังฝั่งเมียนมา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “พระธาตุสายเมือง” เพื่อประกอบศาสนพิธี รวมทั้งการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์

Related Posts

Send this to a friend