COVID-19

สภากาชาดไทย เร่งจัดสรรวัคซีน ‘ซิโนฟาร์ม’ 100,000 โดสจากจีน ให้ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (10 ก.ย.64) นายเตช บุนนาค เลขาธิการ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตนเอง นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ‘ซิโนฟาร์ม’ จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปฉีดให้แก่ประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สภากาชาดไทย จึงร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มอย่างเร่งด่วนให้แก่ประชาชน 5 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

1.กลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และยังเข้าไม่ถึงวัคซีนโควิด-19 ซึ่งสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จะร่วมกับกระทรวงพม. และสำนักอนามัย กทม. จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในชุมชน และจัดชุดเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนด้วย

2.กลุ่มครูตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ตชด. โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จะร่วมกับสสจ.และ บก.ตชด. จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่ตามที่ บก.ตชด. กำหนด

3.กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18-59 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

4.กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

5.กลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มคนไร้สัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากอาจติดขัดเรื่องระเบียบ กฎหมาย สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ จะร่วมกับ Migrant working Group ค้นหากลุ่มเป้าหมายและจัดตั้งหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการฉีดวัคซีน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ เพื่อตรวจความถูกต้องกับระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายติดตามข่าวสารจากหน่วยงาน เพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการรับบริการวัคซีน โดยเน้นย้ำให้ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม

นอกจากนี้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ยังขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั้งคนไทยและต่างด้าวที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนทางเลือก ‘ซิโนฟาร์ม’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านQR Code หรือคลิกลิงค์ในเฟซบุ๊กเพจ : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย หรือโทรศัพท์ 02252 0161-4 ต่อ 132 ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดฉีดวัคซีนในวันที่ 18, 20-25 กันยายน 2564 ส่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถแจ้งความจำนงขอรับวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลที่ฝากครรภ์อยู่ เพื่อขอรับวัคซีนจากสภากาชาดไทย ผ่านสำนักอนามัยกรุงเทพ

Related Posts

Send this to a friend