BUSINESS

เครือซีพี ร่วมงาน Choose France Summit 2023 พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทฝรั่งเศส

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนักธุรกิจระดับโลกกว่า 200 ราย ได้รับเกียรติจากประธานาธิบดี “เอมานูว์แอล มาครง” เชิญร่วมการประชุม Choose France Summit 2023 เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนร่วมกับฝรั่งเศส ณ พระราชวังแวร์ซายส์ โดยเครือซีพี ได้หารือกับผู้นำฝรั่งเศสในด้านการสร้างมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้เครือซีพีเชื่อมั่นว่าโครงการและความร่วมมือนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและฝรั่งเศส นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงเข้ามาในประเทศไทย และสร้างโอกาสการจ้างงานในเศรษฐกิจท้องถิ่นทั้งประเทศไทยและฝรั่งเศส

นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์รวมกลุ่มเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนผ่านนวัตกรรม รวมถึงความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่ยกระดับการเชื่อมต่อระหว่างชนบทกับเมือง ขยายการค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนกับบริษัทในประเทศฝรั่งเศส

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการการสร้างงาน สร้างโอกาส ให้คนในท้องถิ่น รวมถึงแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทั้งเรื่องความยั่งยืน การดำรงชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างเมือง

ฟรองซัวส์ กอร์แบง ผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีฝรั่งเศสด้านยุโรปและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียน กล่าวว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครือเจริญโภคภัณฑ์มีมากมาย และบริษัทในประเทศฝรั่งเศสมีความเต็มใจในการสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม ฝรั่งเศสมีความตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนอันดับหนึ่งของเครือซีพีในยุโรป เนื่องจากมั่นใจนโยบายที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน

ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในหลากหลายสาขา ได้แก่

1.ศึกษาโครงการพลังงานหมุนเวียน ลม แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Altervim Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นทั้งหมด และ Total Energies Renewables กำลังดำเนินการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านคาร์บอนต่ำและลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ด้วยศักยภาพในการผลิต 2 กิกะวัตต์ สอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของเครือฯ ภายในปี 2573 และ 2593

2.การพัฒนารถไฟความเร็วสูงและนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในอนาคต ผ่านบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับบริษัท Egis Rail Academy ในเดือนมีนาคม 2566 จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม เพิ่มทักษะให้กับพนักงานและวิศวกรในการออกแบบ สร้าง และพัฒนารถไฟความเร็วสูงขบวนแรกของไทยที่จะเชื่อมสนามบินหลัก 3 แห่งเข้าด้วยกัน ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)

3.ยกระดับการผลิตและคุณภาพอาหาร ร่วมมือกับผู้ผลิตอาหาร ประเภทนม เนื้อสัตว์ และอาหารเสริม ในประเทศฝรั่งเศส เพื่อส่งผลิตภัณฑ์อาหารฝรั่งเศสผ่านช่องทางค้าปลีกของเครือฯ หาโอกาสในการพัฒนาความมั่นคงทางด้านอาหารสำหรับทั้ง 2 ประเทศ เพิ่มโอกาสในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในประเทศฝรั่งเศส

4.พัฒนาการขนส่ง การเดินทางทางอากาศ (Urban Air Mobility) เพิ่มความสามารถทางอากาศและอวกาศของประเทศไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรม ตลอดจนโซลูชั่นต่าง ๆ

Related Posts

Send this to a friend