BUSINESS

CPAC Green Solution – กอน. จัดกิจกรรมสัมมนากระจายความรู้

CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนา “GREEN INNOVATION FOR INDUSTRIAL PLANT” เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผลักดันนวัตกรรมด้านการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ พร้อมเดินหน้ากระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG

สำหรับงานสัมมนาที่จัดขึ้น เป็นการส่งต่อความรู้ให้กับผู้ประกอบการ 11 นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานโรงงานสีเขียวสู่ความยั่งยืน ตามแนวทาง ESG ภายใต้การบรรยาย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ Green Construction Solution, Smart Industrial Solution และ Green Circularity Solution

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีนำสมัย เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวทางของ กนอ. ใน 4 มิติตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Model ได้แก่ ด้านมิติเศรษฐกิจ (Economy) มิติสังคม (Social) มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

อีกทั้งพร้อมนำเสนอองค์ความรู้ที่ครอบคลุมใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรม Green Construction Solution, นวัตกรรม Smart Industrial Solution และนวัตกรรม Green Circularity Solution

  • นวัตกรรม Green Construction Solution คือการเพิ่มประสิทธิภาพงานก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงงาน อาทิเช่น CPAC SB&M Lifetime Solution บริการซ่อมแซมอาคารและโครงสร้างขนาดใหญ่ บริการ สำรวจ ตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้าง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ในการขึ้นรูปและออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระ ทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้น และใช้แรงงานน้อยลง
  • นวัตกรรม Smart Industrial Solution การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดูแลรักษาเครื่องจักร และกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการมลภาวะภายในโรงงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรก Reliability Solution โซลูชันเกี่ยวกับ Large Rotating Machine Solution บริการ Inspection, Predictive Maintenance และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรหมุนขนาดใหญ่แบบครบวงจร และบริการออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการบำรุงรักษาเครื่องจักร ในกลุ่มที่ 2 Environmental โซลูชันเกี่ยวกับ Dedusting Solution บริการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และ Odor Solution การติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ส่วนในกลุ่มสุดท้าย Energy Solution โซลูชันเกี่ยวกับ Boiler Solution บริการด้านหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมแบบครบวงจร, Solar Solution บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร และ Air Compressor
  • นวัตกรรม Green Circularity Solution การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียในโรงงาน ให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโซลูชัน Green Waste Management การจัดการของเสียและวัสดุพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรม ผลักดันให้มี Waste น้อยที่สุด และทำให้มั่นใจว่า Waste จะถูกจัดการให้มีคุณค่าสูงที่สุดตาม Waste Hierarchy โดยสร้างซัพพลายเชื้อเพลิงทางเลือก ลดใช้ถ่านหิน ผ่านเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายในท้องถิ่น

ทั้งนี้ “CPAC Green Solution” ได้เดินหน้า กระจายความรู้สู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค, นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย, นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี, นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง, นิคมอุตสาหกรรมบางชัน, นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร, นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (จังหวัดสงขลา), นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง, นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)

Related Posts

Send this to a friend