BUSINESS

โดฟ จัดโครงการ Free Being Me ส่งเสริมเยาวชนไทย ภาคภูมิใจในตนเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

โดฟ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ภายใต้ยูนิลีเวอร์ เดินหน้าจัดทำโครงการ Free Being Me ที่มุ่งสนับสนุน ให้เด็กผู้หญิงและเยาวชนสตรี มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเอง มีทัศนคติที่ดี และมองเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น พร้อมกันนี้จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับครูอาจารย์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมทักษะ และนำไปถ่ายทอดพัฒนานักเรียน ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับโครงการ Free Being Me เป็นการสานต่อจากความสำเร็จ ของแคมเปญ ‘Let Her Grow’ ซึ่งสะท้อนเรื่องราวทางสังคมและการศึกษาไทย พร้อมรณรงค์ยุติกฎการลงโทษตัดผมนักเรียน ทั้งนี้แคมเปญ Let Her Grow’ ได้คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับโลก (Bronze Lion) มาครองในหมวด Glass: The Lion For Change Winners และ Bronze Lion ในหมวด Health & Wellness จากงานเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ Cannes Lions International Festival of Creativity 2023 ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

วิชพร คณะพงษา ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “แบรนด์โดฟได้ถ่ายทอดความมุ่งมั่น และความตั้งใจที่จะทำให้ความงาม เป็นจุดกำเนิดของความมั่นใจ ผ่านแคมเปญ ‘Let Her Grow’ ซึ่งต้องการเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ของการเรียกร้องให้ยุติกฎการลงโทษตัดผมในโรงเรียนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่น ให้เยาวชนมองเห็นคุณค่าของตนเองและตระหนัก ถึงความงามที่แท้จริงจากภายใน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโดฟที่เชื่อมั่นใน ‘ความงามอย่างแท้จริง ซึ่งเกิดจากการใส่ใจดูแลตนเอง’ รวมทั้งเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ที่จะเดินหน้าทำสิ่งดีๆเพื่อสังคม โดยเราเชื่อมั่นว่าโครงการ Free Being Me จะเข้ามาช่วยยกระดับความสำเร็จ ให้กับแคมเปญล่าสุดของเรา ในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิง และมอบแรงบันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เติบโตขึ้นด้วยความสุขในการมองเห็นคุณค่า และสามารถดึงศักยภาพของตนเอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด”

“สำหรับโครงการ Free Being Me เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา สำหรับเด็กอายุ 7-18 ปี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts: WAGGGS) กับโครงการ Dove Self Esteem ของบริษัทยูนิลีเวอร์แห่งประเทศอังกฤษ ซึ่งนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2556 โครงการนี้ได้ช่วยให้เด็กผู้หญิง 4 ล้านคน ในกว่า 129 ประเทศ มีความมั่นใจในรูปร่างตัวเองมากขึ้นทุกๆวัน โดย แบรนด์โดฟ ภายใต้การดำเนินธุรกิจของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ต้องการสร้างแรงกระเพื่อม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมทุกระดับ”

“จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดการจัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการ Free Being Me สำหรับครูอาจารย์ผู้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นำกระบวนการดังกล่าว ไปจัดกิจกรรมให้นักเรียน ในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ (Self – esteem) และความมั่นใจในภาพลักษณ์ของตนเอง (Body confidence) ให้เด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆในชีวิต และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล”

Related Posts

Send this to a friend