BUSINESS

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 เป็นปีที่ 4

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS เผยล่าสุดได้รับการจัดอันดับ ในดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI World and Emerging Markets Indices) ในปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co และได้นำความสามารถ ของโครงข่ายในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล มาขับเคลื่อนเกิดการเติบโตร่วมกัน ทั้งในมิติด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Waste นำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนากระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ บนแพลตฟอร์ม E-Waste+ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศดีขึ้น

นายสมชัย กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และผู้ให้บริการดิจิทัลทำให้เราวางเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ Digital Infrastructure ของประเทศมีความพร้อม ต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรอย่างรอบด้าน”

AIS วางกรอบการทำงาน เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน ซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ ที่นอกเหนือจากการเดินหน้าขยายสัญญาณโครงข่าย 5G อย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังต่อยอดศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะ ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ในการเดินหน้าสู่ Digital Economy ด้วยโซลูชันและนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาระบบการป้องกันภัยไซเบอร์ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ให้มีมาตรฐานระกับสากล

ด้านสังคมนั้น AIS มุ่งสร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้กับทุกคนในสังคม ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้แก่คนไทย ภายใต้โครงการ AIS อุ่นใจไซเบอร์ ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการใช้งานดิจิทัลให้กับคนไทย โดยเราเป็นต้นแบบของผู้เล่น ในอุตสาหกรรมที่ลุกขึ้นมายกระดับทักษะดิจิทัลของคนไทย สู่การเป็น Digital Citizen ผ่านการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี ในรูปแบบของบริการดิจิทัลที่ช่วยป้องกัน คัดสรรการใช้งานออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย และการสร้างภูมิปัญญา การตระหนักรู้เพื่อส่งเสริม และสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ อุ่นใจไซเบอร์ ที่ได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของระบบการศึกษาไทย รวมถึงในมุมของพนักงาน เรายังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างให้บุคลากร มีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง รองรับการขยายตัวของธุรกิจและในด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ AIS วางนโยบายการทำงาน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Power Saving Features ในการวางแผนจัดสรรการใช้งานอุปกรณ์โครงข่ายให้เหมาะสม และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน จากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณสถานีฐาน ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ และชุมสายสถานีฐาน การชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วม ด้วยการลดใช้กระดาษเปลี่ยนมาใช้ e-bill แล้วกว่า 8.4 ล้านราย พร้อมเป็นผู้ให้บริการรายแรก ที่ลุกขึ้นมาสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ E-Waste ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ ในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งล่าสุดเราได้นำเทคโนโลยี Blockchain มาพัฒนากระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบ Zero landfill เพื่อให้องค์กรสามารถจัดการ E-Waste ได้ด้วยตนเอง บนแพลตฟอร์ม E-Waste+

สำหรับการได้รับเลือกเป็นสมาชิก ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ทั้งในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่ หรือ DJSI World Index และ DJSI Emerging Markets Index อีกครั้งในปีนี้ จะเป็นมาตรฐานที่เรานำมาใช้ในการทำงาน เพื่อวางนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจ และผลักดันให้องค์กรธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิดการทำงานร่วมกัน เพื่อนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปขยายผล สร้างเป็นจุดแข็งให้กับประเทศต่อไป”

Related Posts

Send this to a friend