ASEAN

ไทย-ลาว ร่วมเปิดด่าน ยกระดับความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย พันเอกบัวพัน ฟองมะนี รองหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจ (รองผบ.ตร.สปป.ลาว) หัวหน้ากรมตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติด และ พันเอกอินปง จันทะวงสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (Lao National Commission for Drug Control and Supervision : LCDC) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ ณ ด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย เมืองท่าพะบาด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย ถือเป็นด่านตรวจถาวรด่านแรกที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากประเทศไทย กว่า 3.9 ล้านบาท ภายใต้โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 เป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 20 ล้านบาท จากงบเงินอุดหนุนของ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำหรับแขวงบอลิคำไซ เป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศไทยที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์กรค้ายาเสพติดมักจะใช้พื้นที่ดังกล่าวในการขนส่งยาเสพติดเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเป็นพื้นที่จุดสำคัญที่สกัดยาเสพติด สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์จากสามเหลี่ยมทองคำไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง เวียดนาม หรือ กัมพูชา เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับด่านสกัดกั้นยาเสพติดบ้านทวย ควบคู่ไปกับการยกระดับความสัมพันธ์เพื่อความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดจึงเป็นการแก้ปัญหาที่สำคัญของการนำเข้ายาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้มอบอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตั้งด่านตรวจให้แก้เจ้าหน้าที่ตำรวจลาว และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ที่มีมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันได้ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชมทางการ สปป. ลาว ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถ

Related Posts

Send this to a friend