AROUND THAILAND

สสส. นำทีม เปิดตัว โปรแกรม “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” ช่วยปลุกพลังบวกเยาวชน-เห็นคุณค่าความสุข-มีเป้าหมายในชีวิต สู่ผู้นำขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม). สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ พม. ธนาคารจิตอาสา สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด รวมตัวเปิดโครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” เพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงภายในจิตใจ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ให้เด็กไทยมองเห็นคุณค่าและมีความสุขในแบบของตนเอง ผ่านการตระหนักรู้ สะท้อน วิเคราะห์ เข้าใจ และปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการสร้างรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดความเครียด ทั้งจากการเข้าสังคมกับเพื่อนและครู รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัว จากข้อมูลผลกระทบของวิกฤตโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 6,771 คน ปี 2564 โดยยูนิเซฟ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย พบว่า เด็กและเยาวชนมีความเครียดด้านการเรียนถึง ร้อยละ 70 ที่สำคัญยังพบว่าเด็กและเยาวชนต้องการช่องทางเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการกับความเครียด ถึงร้อยละ 40 สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยกำลังสูญเสียความรู้สึกถึงเป้าหมายของชีวิต ไม่เห็นความสำคัญของตนเองและผู้อื่น ขาดความตระหนักรู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง ซึ่งหากเด็กและเยาวชนไม่ได้รับการดูแลสุขภาพด้านจิตใจที่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง หรือฆ่าตัวตายในที่สุด

นางพจนารถ ซีบังเกิด ผู้ก่อตั้งบริษัท ส่งสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่า โครงการ “Life Director ผู้กำกับชีวิต (มืออาชีพ)” จะเป็นการแบ่งปันทักษะไลฟ์โค้ชให้กลุ่มเยาวชนผู้นำจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 200 คนจากทั่วประเทศ เป็นการเรียนและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2565  ผ่านการอบรมผ่านระบบออนไลน์ 1 วัน และทำการ Self-Coach ต่อเนื่องเป็นเวลา 4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับตนเองได้จริง หลักสูตรประกอบด้วย 1) Mindset เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จของตนเองและสังคม 2) Being  ผู้เรียนเห็นคุณสมบัติที่ดีของตนเองและเลือกคุณสมบัติที่ดีเป็นตัวนำชีวิตให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ 3) Higher–Purpose  เข้าใจความสำคัญของเป้าหมายและมีความชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง 4) Wheel of Life ส่วนประกอบและแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตที่จะทำให้ผู้เรียนเห็นว่าชีวิตมีหลายด้าน แล้วเลือกด้านที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานั้นเพื่อตั้งเป็นเป้าหมาย และ 5) My Journey เครื่องมือจัดระบบความคิดที่จะทำให้ผู้เรียนสร้าง Action Plan เพื่อไปสู่เป้าหมายด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ความสุขประเทศไทย www.happinessisthailand.com

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
นาย จุติ ไกรฤกษ์

Related Posts

Send this to a friend