AROUND THAILAND

มอบโฉนด 3,700 แปลง ให้ชาวนครพนม – มหาสารคาม ย้ำ ปี65 เร่งเพิ่มการสำรวจ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.มท.) เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน และกล่าวว่าโครงการนี้ ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยได้กำชับสั่งการให้มีการเดินสำรวจที่ดิน ออกโฉนดให้ประชาชนด้วยความรวดเร็วเพื่อให้สามารถนำไปทำประโยชน์ต่างๆ  ทั้งการเพาะปลูกทำเกษตร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นหลักทรัพย์สร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว โดยได้ผลักดันงบประมาณดำเนินการโครงการนี้เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทางทรัพยากรของประเทศ

“ในฐานะที่ผมกำกับดูแลกรมที่ดินจะผลักดันให้การเดินสำรวจออกโฉนดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศในปี 2565 เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยและเพื่อให้พี่น้องได้มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง ทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิหลังมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และผู้ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งเมื่อพี่น้องได้รับโฉนดที่ดินแล้วขอให้เก็บรักษาดูแลไว้ให้ดี ใช้ที่ดินทำกินให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้เลี้ยงชีพครอบครัว อย่ายกที่ดินให้คนอื่น ที่สำคัญให้ระมัดระวังเรื่องการทำนิติกรรม สัญญาใดๆเกี่ยวกับที่ดิน ขอให้รักษาที่ดินนี้ให้ดีเพื่อส่งมอบเป็นมรดกให้ลูกหลานของพี่น้องในรุ่นต่อไป เพราะที่ดินคือ ชีวิตของพี่น้องประชาชน” นายนิพนธ์ กล่าว

รมช.มหาดไทยมอบที่ดินให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร โดยเป็นการออกเอกสารสิทธิ์จากพื้นที่ที่ไม่มีหลักฐาน ในจังหวัดนครพนมประมาณ 270-1-30 ไร่ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 29,032,500 บาท  โดยได้ดำเนินการเดินสำรวจแล้วเสร็จของ จำนวนทั้งสิ้น 2,220 แปลง และ จ.มหาสารคามจำนวน 1,455 แปลง ซึ่งทั้งสองจังหวัดมอบโฉนดไปแล้วกว่า 3,700 แปลง

Related Posts

Send this to a friend