AROUND THAILAND

องคมนตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนา แหล่งน้ำฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

องคมนตรี ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วันนี้ (17 มี.ค. 65) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเมื่อวันที่30 เมษายน พ.ศ.2547 ความว่า“ให้กรมชลประทานพิจารณาวางแผน สร้างแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ตามความเหมาะสมไว้ใช้ประโยชน์ให้กับ ราษฎร และเพิ่มช่องการระบายน้ำผ่านถนนและคลองระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยด่วน”

โดยวางแผนดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยหลักการ ต้นเก็บ กลางหน่วง ปลายระบาย ดังนี้ 

ช่วงต้นน้ำ : เดิมลุ่มน้ำบางสะพานมีอ่างเก็บน้ำจำนวน 3 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำคลองลอย อ่างเก็บน้ำวังเขียว ความจุรวม 1.32 ล้าน ลบ.ม. และมีแผนงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ทั้ง 3 อ่าง ซึ่งอยู่ ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม นอกจากนี้มีแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มจำนวน 2 อ่าง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ความจุ 13.3 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปีพ.ศ.2562-2567  ปัจจุบันผลการดำเนินก่อสร้าง 55 % และอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีแผนก่อสร้างปี พ.ศ.2566-2569 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเพิ่มความจุได้อีก 30.75 ล้าน ลบ.ม. รวมเป็น 32  ล้าน ลบ.ม. 

ช่วงกลางน้ำ ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำ และบริหารจัดการน้ำ จำนวน 4 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายน้ำ(ปตร.)ทุ่งพร้าว แผนงานก่อสร้างปีพ.ศ.2565-2567 ระบายน้ำได้สูงสุด 725 ลบ.ม./วินาที ผลการดำเนินงาน 0.06% และอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ปตร.กลางคลองบางสะพาน ปตร.คลองปัตตามัง และ ปตร.คลอง วังกระจอง 

ช่วงปลายน้ำได้ดำเนินการขุดขยายคลองระบายน้ำ 4 สาย ได้แก่ คลองปัตตามัง คลองบางสะพานคลองแม่รำพึง และคลองเขาม้าร้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขุดขยายคลองบางสะพาน ความยาวทั้งสิ้น33.4 กิโลเมตร(กม.) ขณะนี้ขุดลอกไปแล้ว 19 กม. นอกจากนี้ยังมีการขุดคลองผันน้ำคลองบางสะพานความยาว 530 เมตร เมื่อแล้วเสร็จ จะเพิ่มปริมาณการระบายน้ำจาก 275 ลบ.ม./วินาที เป็น 520 ลบ.ม./วินาที และก่อสร้าง ปตร.อีก 5 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างปตร.ปลายคลองบางสะพาน คืบหน้ากว่า95 % เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากเดิม 275 เป็น 1,025 ลบ.ม./วินาที ช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น รวมถึงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่อำเภอบางสะพานได้เป็นอย่างมาก

จากนั้นในช่วงบ่าย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางต่อไปยังโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยมะปรางค์ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ 

สำหรับโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตามที่นายอำนาจ ปานทิพย์ และราษฎรตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักได้แก่ 1.ก่อสร้างแก้มลิง เป็นทำนบดิน กว้าง 4 เมตร สูง 5 เมตร ความยาวโดยรอบ 790 เมตร ความจุ100,000 ลูกบาศก์เมตร 2.ก่อสร้างระบบส่งน้ำ กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2564  ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยมะ หมู่ที่ 8 บ้านคอกม้า หมู่ที่ 9 บ้านหนองพลับ และหมู่ที่ 13 บ้านจั่นเสือ ราษฎร 499 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 500 ไร่ ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend