AROUND THAILAND

ชป.เดินหน้าก่อสร้าง ประตูระบายน้ำบ้านดอยอิสาน หวังแก้ปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำอิงอย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน (ชป.) เดินหน้าโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน จังหวัดพะเยา หวังบรรเทาปัญหาอุทกภัย และขาดแคลนน้ำต้นทุน ให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง จังหวัดพะเยาและเชียงราย มีผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 61 คาดก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนในปี 2567 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอีก 3 แห่งเพื่อให้สามารถส่งน้ำ ไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า “โครงการประตูระบายน้ำบ้านดอยอิสานพร้อมอาคารประกอบ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำโขง ตั้งอยู่ที่บ้านดอยอิสาน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นประตูบานตรงรับน้ำ 2 ทาง จำนวน 6 ช่อง ความจุเก็บกักประมาณ 1 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน คืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 61”

“นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำอีก 3 แห่ง ได้แก่ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยอิสาน ม.2 บ้านดอยอิสาน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา พื้นที่ชลประทาน 1,900 ไร่ (ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2567-2568),สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าตึงงาม 1 ม.6 บ้านม่อนป่ายางใต้ ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย พื้นที่ชลประทาน 2,100 ไร่ (ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2569) ,สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านป่าตึงงาม 2 ม.3 หนองแรดใต้ ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย พื้นที่ชลประทาน 1,800 ไร่ (ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2569) และยังมีแผนดำเนินการขุดลอกลำน้ำอิง พร้อมปรับปรุงแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบในปี 2569 อีกด้วย”

“ทั้งนี้หากโครงการฯแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำอิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองแรด ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา สามารถส่งน้ำไปช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ในฤดูฝนได้ประมาณ 12,000 ไร่ และฤดูแล้งได้ประมาณ 7,200 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ทำให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้ต่อปีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต”

Related Posts

Send this to a friend