AROUND THAILAND

เชียงใหม่ จัดประชุม อปท.120 แห่ง หลังได้รับอนุมัติงบกลางนำร่องแห่งแรกเพื่อป้องกัน-แก้ปัญหาไฟป่า

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักจัดการป่าไม้ที่ 1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักงานตรวจเงินแผ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชี้แจงการใช้จ่ายงบกลางฯ กับ 120 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

นายนิรัตน์ กล่าวขอบคุณ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่อนุมัติงบกลางฯ ให้จังหวัดเชียงใหม่นำร่องเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อนำมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกหน่วยนำไปใช้อย่างคุ้มค่าโปร่งใส ตรงไปตรงมา หากใช้ไม่หมด หรือได้ตามเงื่อนไข สามารถส่งคืนสำนักงบประมาณ เพื่อนำกลับไปใช้ในภารกิจอื่น

นายทศพล ชี้แจงว่า โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายงบกลางฯ จำนวน 2 โครงการ 129,687,100 บาท ต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 คือ

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมภายใต้บริบทพื้นที่ จำนวน 69,210,100 บาท ได้แก่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ เชิงรุกแบบบูรณาการ, สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ (ช่วงเผชิญเหตุ), ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าฯ, ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยและไฟป่าฯ

2.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 60,210,100 บาท โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 120 อปท. ได้แก่ อปท.ขนาดเล็ก 85 แห่ง ขนาดกลาง 17 แห่ง และขนาดใหญ่ 18 แห่ง

สำหรับวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินี้ ใช้เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันไฟป่าฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งงบดังกล่าวไม่รวมงบดูแลสุขภาพ ซึ่งแต่ละ อปท.สามารถใช้งบปกติ และไม่สามารถนำไปจัดชื้อครุภัณฑ์ได้ โดยนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในรูปแบบค่าใช้สอนในการอบรมให้ความรู้ด้านทักษะด้านการดับไฟป่า มีพี่เลี้ยงจาก สบอ.16 ปกครองอำเภอ อปท. นำไปใช้เป็นค่าประชาสัมพันธ์ผลิตสื่อ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า (นับตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.เป็นต้นไป วันละ 240 บาท)

นอกจากนี้ ยังนำไปจัดชื้ออุปกรณ์ดับไฟ ทั้งไฟฉาย ไม้ตบ ลาโค่ ถังน้ำ สปริง ถุงมือดับไฟ หน้ากากกันไฟ ชุดลาดตระเวน และนำไปใช้เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึง 31 พ.ค. 67 โดยขอให้มีการอนุมัติจัดชื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถส่งคืนได้กรณีเบิกจ่ายไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร

Related Posts

Send this to a friend