AROUND THAILAND

ลงพื้นที่ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่บางบาล อยุธยา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

จากนั้นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทุพพลภาพซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม พร้อมมอบของใช้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแทนความห่วงใยแก่ผู้ทุพพลภาพ และครอบครัว        

นายสุเทพ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโอกาสเยี่ยม ผู้ทุพพลภาพ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 รายแรก ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์สภาพร่างกายเป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ในความดูแลของมารดา รายที่สองทุพพลภาพจากการเจ็บป่วย ด้วยโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง กระดูกคอและหลังกดทับเส้นประสาท ขาทั้งสองข้าง ชาและอ่อนแรง ผู้ทุพพลภาพทั้งสองราย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากสำนักงานประกันสังคม คนละ 2,400 บาทต่อเดือน ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต และรับเงินบำเหน็จชราภาพ พร้อมดอกผลด้วย

“ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกันตน ที่ทุพพลภาพ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมดูแลให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี และพร้อมต่อสู้ ไม่ย่อท้อ ขอให้ผู้ประกันตนทุกคนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมจะดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที” นายสุเทพ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend