AROUND THAILAND

พล.อ.ประวิตร ติดตามความก้าวหน้า ประตูระบายน้ำ ศรีสองรักฯ

วันนี้ (24 ก.พ.66) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย โดยมีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสิริพล รักษนาเวศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5 นายเริงชัย รักอยู่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย เป็นโครงการที่กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมทั้งบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลาก ประกอบไปด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกั้นลำน้ำเลยก่อนไหลลงแม่น้ำโขง จำนวน 5 ช่อง สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 2,500 ลบ.ม./วินาที โดยในช่วงฤดูน้ำหลาก จะยกบานประตูน้ำขึ้น เพื่อเร่งระบายน้ำในแม่น้ำเลยลงสู่แม่น้ำโขง ส่วนในช่วงที่น้ำในแม่น้ำโขงสูง จะทำการปิดบานประตูระบายน้ำลง เพื่อกั้นน้ำจากแม่น้ำโขงไม่ให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำเลย นอกจากนี้ ประตูระบายน้ำแห่งนี้ จะทำหน้าที่สำคัญในการทดน้ำเพื่อเก็บกักน้ำในแม่น้ำเลยไว้ใช้ในฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งในส่วนของประตูระบายน้ำลำน้ำเดิม จะมีประตูระบายน้ำจำนวน 2 ช่อง มีช่องเดินเรือสัญจรให้เรือผ่านเข้าออกได้ มีศักยภาพในการระบายน้ำได้สูงสุด 400 ลบ.ม./วินาที หากก่อสร้างแล้วเสร็จประตูระบายน้ำแห่งนี้ จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมขังและปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบันภาพรวมของการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม(แม่น้ำเลย) มีผลงานคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ของแผนฯ สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำเดิมได้แล้วบางส่วน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้กว่า 72,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 7 ตำบล มีประชากรได้รับประโยชน์รวมกว่า 9,287 ครอบครัว นอกจากนี้ ยังจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน สร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ในการนี้ พล.อ.ประวิตรฯ ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ตลอดจนลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวจังหวัดเลยโดยเร็วที่สุด

Related Posts

Send this to a friend