AROUND THAILAND

ประจวบฯ ประกาศเขตโรคระบาด ASF แล้วใน 2 อำเภอ 20 หมู่บ้าน

ประจวบฯ ประกาศเขตโรคระบาด ASF แล้วใน 2 อำเภอ 20 หมู่บ้าน ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรเข้า-ออก

วันนี้ (24 ม.ค. 65) ปศุสัตว์อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ในท้องที่หมู่ 4 หมู่บ้านบ้านบึง ต.อ่าวน้อย โดยพบว่ามีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด จึงออกประกาศให้หมู่ 4 ต.อ่าวน้อย ไปทางทิศเหนือ ถึงหมู่ 3 , 7 ต.อ่าวน้อย ส่วนทางทิศใต้ ถึงหมู่ 1 , 10 ต.เกาะหลัก อำเภอเมือง ทางทิศตะวันออก ถึงหมู่ 2 , 3 ต.อ่าวน้อย ทางทิศตะวันตก ถึงหมู่ 16 ต.อ่าวน้อย เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุกร และหรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่าน ภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ด้านปศุสัตว์อำเภอทับสะแก กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังจากพบการระบาดในฟาร์มที่ บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 5 ต.อ่างทอง จึงออกประกาศให้ท้องที่หมู่ที่ 5 ไปทางทิศเหนือ ถึงหมู่ 9 ต.นาหูกวาง ทิศใต้ถึงหมู่ 7,11 ต.อ่างทอง ทางทิศตะวันออกถึงหมู่ 1 ต.อ่างทอง ทางทิศตะวันตกถึงหมู่ 7 ต.อ่างทอง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว

ส่วนกรณีพบฟาร์มที่บ้านโปร่งแดง หมู่ 3 ต.นาหูกวาง ตรวจพบโรคระบาดหมู จึงประกาศให้พื้นที่ทางทิศเหนือถึงหมู่ 2 ต.เขาล้าน ทิศใต้จด หมู่ 6,11 ต.นาหูกวาง ทิศตะวันออกถึงหมู่ 3 ต.เขาล้าน ทิศตะวันตกถึงหมู่ 5 ต.นาหูกวาง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวฯ

ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.อ่างทอง อ.ทับสะแก นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการฝังซากหมูที่ฟาร์มหมู่ 5 หลังจากได้รับแจ้งว่ามีหมูตายจากโรคระบาด 58 ตัว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับแจ้งให้เจ้าของฟาร์มใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ขุดหลุมให้ลึก โรยปูนขาวฆ่าเชื้อ ไม่ควรนำซากไปผังกลบในที่ลุ่มต่ำ ป้องกันฝนตกในพื้นที่ จนมีน้ำท่วมหลุมฝังกลบ

Related Posts

Send this to a friend