AROUND THAILAND

สปส. แจง ผู้ประกันตน ม.40 ไม่กระทบสิทธิบัตรทอง

ประกันสังคม แจงข้อข้องใจ สมัคร “ผู้ประกันตนมาตรา 40”
ไม่กระทบสิทธิ “บัตรทอง” และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัครแล้วได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ชี้แจงถึงกรณีที่ผู้ถือบัตรทอง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ เมื่อสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วว่า ไม่มีผลกระทบ และใช้สิทธิการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทอง และสวัสดิการแห่งรัฐต่างๆ ที่เคยได้รับได้เหมือนเดิม แต่สิ่งที่ได้เพิ่ม เช่น มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย หรือสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท จากสำนักงานประกันสังคมเพิ่มขึ้นมาอีกด้วย

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญแก่แรงงานภาคอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง เพื่อแบ่งเบาภาระและเป็นหลักประกันในชีวิต ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีสัญชาติไทย หรือเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็นเลข 0 หรือ 6 หรือ 7 มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

แบ่งสิทธิการคุ้มครองออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 จะได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 3 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และค่าทำศพ ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 ได้รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ และเพิ่มบำเหน็จชราภาพอีกหนึ่งกรณี ส่วนทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 ได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี มีทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ค่าทำศพ บำเหน็จชราภาพ และสงเคราะห์บุตร

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ หรือสมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend