AROUND THAILAND

ยกระดับหน่วยงานเป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ก.แรงงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูกนายกรัฐมนตรี ยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เป็น“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti – Fake News Center) กระทรวงแรงงาน”เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในหลายช่องทาง ซึ่งสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้มีเจตนาไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด เกิดความสับสน จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง สกัดกั้นข่าวปลอม เร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว โดยให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti – Fake News Center) ประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานราชการก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่จงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมอย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องรอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว

นายสุชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมากระทรวงได้มีหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำทุกวัน และจะรายงานข่าวสารด้านแรงงานทั้งหมดในกลุ่มไลน์ “ข่าวรอบวัน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดข่าวว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ผิด/บิดเบือนหรือไม่ อย่างไร หากตรวจสอบพบข่าวปลอมหรือข่าวที่มีข้อมูลผิด/บิดเบือน หน่วยงานนั้นๆ จะดำเนินการชี้แจงโดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการไปยังบรรณาธิการข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขข้อมูลหรือนำเสนอข่าวใหม่อีกครั้ง รวมทั้งจัดทำ press release หรือแถลงข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ต่อสาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเป็นหน่วยงานติด 10 อันดับแรกในการให้ความร่วมมือชี้แจงข่าวเฟกนิวส์ตอบกลับกระทรวงดีอีเอสอย่างรวดเร็ว

“ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงขึ้น ผมจึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เป็นศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti – Fake News Center) กระทรวงแรงงานในทันที” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

Related Posts

Send this to a friend