AROUND THAILAND

‘นิพนธ์’ เผย กรมที่ดินแจงความคืบหน้าเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ ‘สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ’

ด้านคณะทำงานฯ เตรียมลงพื้นที่ 24-28 ม.ค.นี้ ยืนยัน ยึดระเบียบและกฎหมายเป็นหลัก

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกำกับดูแลกรมที่ดิน กล่าวถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ นส.3 ก. ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ และลูก ที่ครอบครองที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ว่า ได้สั่งให้กรมที่ดินชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยกรมที่ดินได้ชี้แจงใน ภ ประเด็น คือ

1) กรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา 61 แห่ง ป.ที่ดิน กรณีที่ปรากฏ ว่า มีการออก น.ส. 3 ก. จำนวน 60 แปลง ในท้องที่ ต.ด่านทับตะโก ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซึ่งมีชื่อ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 53 ฉบับ , น.ส.ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 5 ฉบับ , นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 2 ฉบับ ได้ออกตามโครงการเดินสำรวจฯ เมื่อปี พ.ศ. 2521 ในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2) จังหวัดราชบุรี มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 11 ส.ค. 2564 ส่งรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งได้ประชุมพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะลงความเห็นได้ว่า ตำแหน่งที่ดินทั้ง 60 แปลงอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี (หมายเลข 85) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2512 หรือไม่ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง

3) รองอธิบดี ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้ดำเนินการเพิ่มเติม โดยให้สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาจอมบึง จัดทำรูปแผนที่โดยถ่ายทอดตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ในระวางรูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:5,000 ลงในสำเนาระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:4,000 ที่มีการถ่ายถอดและรับรองแนวเขตป่าไม้แล้ว โดยการปรับแก้ตามหลักวิชาการแผนที่ และกำหนดประเด็น ให้คณะกรรมการสอบสวนฯ พิจารณาว่า น.ส. 3 ก. จำนวน 60 ฉบับ ได้ออกไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียมีเหตุผลโดยที่การขีดเขตและลงนามรับรองแนวเขตป่าไม้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2531 ตามกฎหมายที่ดิน หรือไม่อย่างไร เสร็จแล้วประชุมพิจารณาให้ความเห็นในองค์คณะกรรมการสอบสวนฯ

4) จังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือลงวันที่ 12 ม.ค. 2565 แจ้งกรมที่ดิน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคในการรังวัดทำแผนที่เพื่อถ่ายทอดตำแหน่งที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยให้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 24 -28 ม.ค. 2565

Related Posts

Send this to a friend