AROUND THAILAND

กรมชลฯ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง แหล่งน้ำเพื่อชาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วันนี้ (17 มีนาคม 2566) นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างขนาดกลางที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี (2563-2566) ปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วประมาณ 44% หากก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จะมีความจุที่ระดับเก็บกัก 10.446 ล้าน ลบ.ม. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านหลวง ใช้สำหรับการเกษตรและการอุปโภค -บริโภค มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 18,000 ไร่ อีกทั้งเป็นแหล่งน้ำช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นที่การเกษตรของราษฎรบริเวณสองฝั่งลำน้ำแม่วางและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ ตลอดจนสร้างอาชีพใหม่ด้านประมง และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกด้วย

ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตามแผนที่วางไว้

Related Posts

Send this to a friend