AROUND THAILAND

เครือข่ายเยาวชนร้องครูหยุย ปรับร่างกฎหมายพืชกระท่อม ปกป้องเด็ก-เยาวชน

ตัวแทนเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และภาคีด้านเด็กและเยาวชน เข้ายื่นหนังสือถึงนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ขอให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ในประเด็นปกป้องเด็ก เยาวชนและสังคมอย่างรอบด้าน

นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ร่างดังกล่าว กำหนดมาตรการดูแลเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้น ที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ไม่ครอบคลุมการเพาะ การปลูก และการขายใบกระท่อม ทำให้ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงกังวลว่าในอนาคต น้ำกระท่อมจะไม่ใช่มีแค่ 4×100

เครือข่ายเยาวชนจึงขอให้วุฒิสภาพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ 1.ควรกำหนดห้ามขายให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เพื่อลดโอกาสเข้าถึง เช่นเดียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่แม้จะไม่ใช่สินค้าที่ผิดกฎหมาย แต่มีโอกาสที่เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคและสังคมส่วนรวมได้ 2.ควรกำหนดให้สถานศึกษา เป็นสถานที่ห้ามบริโภคน้ำต้มใบกระท่อม รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่สถานศึกษาอนุญาตให้จัด 3.ควรเปิดช่องให้สามารถออกอนุบัญญัติใหม่ๆ เพื่อควบคุมการขายและการบริโภคที่อาจมีพัฒนาการส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนมากขึ้นในอนาคต และ 4.ควรควบคุมการโฆษณาหรือการทำการตลาดใบกระท่อม หรือน้ำต้มใบกระท่อม หรือผลิตภัณฑ์อื่นใด ไม่ให้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน

Related Posts

Send this to a friend