AROUND THAILAND

โรงงานยางพารา จ.อุดรธานี ยอมจ่ายค่าเสียหายให้ชาวนา หลังน้ำทิ้งจากโรงงาน ทำนาข้าว 7 ไร่ เสียหาย

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากกรณี คพ.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า พื้นที่นาข้าวของประชาชนได้รับความเสียหายเกิดจากการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานยางพารา บจก. กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จ.อุดรธานี ต.นาซ่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า โรงงานดังกล่าวเกิดน้ำทิ้งที่มีคุณภาพเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด มีค่าคุณภาพน้ำบางรายการ เช่น ค่าซัลเฟต และค่าความเค็ม เป็นต้น ค่อนข้างสูง รั่วไหลลงสู่พื้นที่นาข้าวของประชาชน 2 ราย รวม 7 ไร่ ได้รับความเสียหาย

สคพ.9 ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบไปให้ อบต. นาข่า รับทราบ และดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะให้มีการประชุมหารือเพื่อประเมินค่าเสียหายและเรียกค่าเสียหาย โดยจากการประชุม ได้คิดค่าเสียหายต่อต้นข้าวและค่าเสียหายที่เป็นการฟื้นฟูพื้นที่นาข้าวของประชาชน 2 ราย 7 ไร่ มีค่าเสียหายต่อข้าว 37,066 บาท (คิดจากราคาประกันข้าว/ตัน x ตัน/ไร่ x ไร่) และค่าฟื้นฟูพื้นที่นาข้าว 42,000 บาท (คิดจากราคาปุ๋ยคอก 3 ตัน/ไร่ x 2,000 บาท/ตัน x 7 ไร่) รวมเป็นเงิน 79,066 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าเสียหาย เป็นเงิน 60,000 บาท โดยขอต่อรองลดราคาปุ๋ยคอกที่ใช้พื้นที่นาข้าวลงเหลือ 23,000 บาท (ประมาณ 1.5 ตัน/ไร่) ซึ่งประชาชนยินดีรับค่าเสียหายดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยได้ระงับการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก ทำคันดินตามแนวรั้วโรงงานที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงป้องกันน้ำทิ้งรั่วไหลและไหลซึมออกสู่ภายนอก และจะแยกน้ำฝนออกจากรางระบายน้ำเสียเพื่อลดปริมาณน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียและป้องกันน้ำทิ้งรั่วไหลออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาว

“จากกรณีนี้ ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ระบายมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ประชาชนที่พบเห็นการปล่อยมลพิษ แจ้งมาได้ที่สายด่วน 1650” นายปิ่นสักก์ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend