AROUND THAILAND

‘กากัน มาลิค’ เจ้าของบทเจ้าชายสิทธัตถะ บวชแล้วที่วัดธาตุทอง

‘กากัน มาลิค’ เจ้าของบทเจ้าชายสิทธัตถะ เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดธาตุทอง ฉายา ‘อโสโก ผู้ไร้ซึ่งความโศก’

วันนี้ (10 ก.พ. 65) กากัน มาลิค นักแสดงบอลลีวูด ผู้รับบท ‘เจ้าชายสิทธัตถะ’ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อเวลา 10.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง เป็นระยะเวลา 15 วัน คือระหว่างวันที่ 10-24 ก.พ. 65 มีฉายาทางธรรมว่า ‘อโสโก’ หรือ ‘ผู้ไร้ซึ่งความโศก’

ก่อนเข้าพิธีอุปสมบท กากัน มาลิค ให้สัมภาษณ์ผ่านเพจชมรมไตรรัตนภูมิ ถึงเหตุผลที่ต้องมาบวชที่ประเทศไทยว่า “ประเทศอินเดียเป็นดินแดนต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนา หลายๆ คนจึงเข้าใจว่าที่อินเดียคนนับถือศาสนาพุทธกันเยอะ แต่ความจริงแล้ว มีชาวพุทธในอินเดียแค่ 1-2% เท่านั้น ตนจึงอยากมาบวชที่ไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนอินเดียได้เห็น และเพื่อจะเรียนรู้ในข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ในไทยด้วยตนเอง เพื่อกลับไปสอนคนอินเดียได้ถูกว่า การเป็นชาวพุทธทำอย่างไร เรียนรู้อะไรกันบ้าง”

กากัน มาลิค กล่าวว่าเขาไม่ได้จะบังคับให้คนอินเดียมานับถือศาสนาพุทธ แค่อยากพลิกฟื้นศาสนาพุทธในอินเดีย โดยได้เตรียมโครงการร่วมกับมิตรสหายเครือข่ายสหายธรรมในไทย ก่อตั้งชมรมไตรรัตนภูมิร่วมกับเพื่อนคนไทย ทำโครงการบริจาคพระพุทธรูปแปดหมื่นสี่พันองค์ให้กับชาวพุทธในอินเดีย เพื่อสักการะตามบ้าน สำนักวิปัสสนา และวัด

Related Posts

Send this to a friend