AROUND THAILAND

อว. ตอกย้ำความสำเร็จ พร้อมดึงมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ล่าสุดเผยความสำเร็จของโครงการ U2T หรือโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยดึงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆภายใต้ อว.ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน เพื่อผลักดันชุมชน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ ยกระดับเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3A อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี ถนนพระราม 6

ดร. ดนุช กล่าวว่า “ความสำเร็จของโครงการ U2T มาจากการมุ่งมั่น ส่งเสริม เพื่อให้เกิดการต่อยอดความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของขึ้นชื่อชุมชน จึงทำให้ได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานแบบบูรณาการ ด้วยการปรับบทบาทมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนนำศักยภาพ ที่มีทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการแก้ไขปัญหาและความต้องการ ของชุมชนที่แตกต่างกัน โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับชุมชน จากผลงานที่ผ่านมาตอกย้ำความสำเร็จ ของโครงการได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาชุมชน ผ่านการทำงานแบบบูรณาการ ที่สร้างเม็ดเงินให้ชุมชนเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมทั้งเกิดการจ้างงานมากขึ้น โดยในระยะแรกของการดำเนินงานใน 3,000 ตำบลมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา ตามความเหมาะสมของแต่ละตำบล รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000 คน ซึ่งมองว่าหากเป็นคนในท้องถิ่นที่ทราบถึงข้อดีในชุมชนและจังหวัด การนำความรู้ ความสามารถพัฒนาชุมชน ยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์ และเสมือนได้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด”

สำหรับโครงการ U2T เป็นการปรับบทบาทมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator รวมทั้งมีการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน มุ่งแก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนให้ตรงจุด เพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพใหม่ ทั้งการยกระดับสินค้า OTOP, การสร้างและพัฒนา Creative Economy ให้เป็นการยกระดับการท่องเที่ยว, การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ,และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy ซึ่งเกิดการเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน และเกิดการจ้างงานมากขึ้น

สำหรับกิจกรรม U2T Show & Share เป็นการตอกย้ำความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆภายใต้ อว.อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตกลงผสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ U2T ของตำบลภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆของทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นการ Share องค์ความรู้และนวัตกรรม ระหว่างหน่วยงานภายใต้ อว. ด้วยกัน และเพื่อให้ความร่วมมือ ที่ได้มีดำเนินการอยู่แล้ว มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม U2T Show & Share จะมีการเชิญทางอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏในพื้นที่ ร่วมแถลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมถึงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Related Posts

Send this to a friend