AROUND THAILAND

กรมชลฯ ย้ำน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้า เพียงพอเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีน้ำเก็บกักไว้ อาจจะขาดแคลนน้ำเพื่อใช้สนับสนุนการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค นั้น นายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำบริเวณแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าทั้ง 7 แห่ง มีความจุรวม 22.24 ล้านลูกบาศก์เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) มีปริมาณรวมทั้งสิ้น 21.26 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 95 ของความจุของแก้มลิงทั้งหมด โดยในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 ได้วางแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งให้กับพื้นที่การเกษตรในเขตอำเภอทัพทัน และอำเภอหนองขาหย่าง มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคงเหลือปริมาณน้ำในแก้มลิงทั้ง 7 แห่ง รวมประมาณ 16.93 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 76 ของความจุของแก้มลิงทั้งหมด

สำหรับเขื่อนวังร่มเกล้า เป็นเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำสะแกกรัง บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่ไหลลงมาจากแม่วงศ์และคลองโพธิ์ ที่จะมารวมกันบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนวังร่มเกล้า ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดสรรน้ำแก่เกษตรกร เพื่อใช้ในการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตโครงการชลประทานอุทัยธานี

ปัจจุบันมีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 13,873 ไร่ เก็บเกี่ยวไปแล้วประมาณ 11,198 ไร่ หรือร้อยละ 81 ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด คงเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่รอการเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 2,675 ไร่ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรในเขตโครงการฯ พบว่าขณะนี้เกษตรกรได้ลดการใช้น้ำลงแล้ว ปัจจุบันคงเหลือปริมาณน้ำบริเวณเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าประมาณ 0.85 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้งที่ยังเหลืออีกประมาณ 2 เดือน โดยโครงการชลประทานอุทัยธานี ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เกษตรกรและทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว

Related Posts

Send this to a friend