AROUND THAILAND

ตั้ง พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ เป็น ปธ.คณะทำงานแก้ปัญหาข้อพิพาทหลีเป๊ะ

วันนี้ (4 ม.ค.66) ผู้สื่อข่างรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามคำสั่งที่ 339/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ตามที่ ภาคประชาชนได้เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินบนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมี พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ

มีอำนาจหน้าที่รวบรวมปัญหา ตรวจสอบสิทธิในที่ดิน กระบวนการครอบครองหรือออกเอกสารสิทธิในที่ดิน ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเล เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความยุติธรรม เร่งรัด ติดตาม การดำเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และนำเสนอแนวทางหรือมาตรการรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

นอกจากนี้ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2549 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend