WORLD

นายกฯ ไทย – แคนาดา หารือทวิภาคี พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกัน

นายกฯ ไทย – แคนาดา หารือทวิภาคี พร้อมขยายความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งทวิภาคี และพหุภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในกรอบพหุภาคี

วันนี้ (17 พ.ย. 65) ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หารือทวิภาคีกับ นายจัสติน ทรูโด (The Right Honourable Justin Trudeau) นายกรัฐมนตรีแคนาดา ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่ประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรีและเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีแคนาดาในรอบ 10 ปี ไทย – แคนาดามีความสัมพันธ์แบบเป็นมิตรและราบรื่นมาโดยตลอด อย่างไรก็ดี มีศักยภาพจะขยายความร่วมมือได้อีกมาก เชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจผ่านการขยายการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายกรัฐมนตรีแคนาดายินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่ได้มาเยือนอย่างยิ่ง โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทย – แคนาดานั้นมีอย่างยาวนานและแข็งแกร่ง พร้อมชื่นชมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของนายกรัฐมนตรีและของไทยในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะขยายความร่วมมือกับไทยทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แคนาดาให้ความสำคัญ ซึ่งเวทีเอเปคจะเป็นการแสดงจุดยืนสำคัญที่ทุกเขตเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกัน โดยแคนาดาพร้อมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ แคนาดาพร้อมมีความร่วมมือกับไทยในด้านที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ เช่น อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และการค้าการลงทุน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้

ด้านความร่วมมือในระดับภูมิภาค นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในภูมิภาค เชื่อว่าการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันและเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคโดยรวม ขณะที่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเน้นย้ำว่าแคนาดาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับระหว่างภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค เพื่อเสริมสร้างบทบาทความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในอาเซียน

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดา เพื่อปูทางไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันในอนาคต

ด้านเศรษฐกิจ ไทยพร้อมสนับสนุนการเจรจาเพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – แคนาดา ให้สำเร็จโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการฟื้นตัวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงห่วงโซอุปทาน สร้างความเชื่อมั่นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและประชาชนของทั้งสองฝ่าย โดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาพร้อมสานต่อข้อเสนอดังกล่าว โดยเชื่อมั่นว่า การเจรจาร่วมกันจะช่วยขยายศักยภาพทางทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันที่กลับคืนสู่ประชาชน รวมไปถึงแรงงานในภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย

ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันทั้งในด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความเท่าเทียมและบทบาทสตรี ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแคนาดาชื่นชมที่ไทยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสิทธิสตรีเพื่อสร้างบทบาทและความเท่าเทียมให้แก่สังคมโดยรวม

ด้านการท่องเที่ยว นายกรัฐมนตรีแคนาดายินดีที่ได้ทราบว่า สายการบิน Air Canada จะเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองแวนคูเวอร์ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งถือเป็นการเปิดเส้นทางระหว่างอเมริกาเหนือ และประเทศไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องและเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น

Related Posts

Send this to a friend