WORLD

กต. แจ้งปิดถนนซ้อมขบวนรถผู้นำเอเปค 6 และ 12 พ.ย.

วันนี้ (1 พ.ย. 65) นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ถึงกรณีกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะปิดเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อซักซ้อมขบวนรถของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก จำนวน 2 วัน ได้แก่

วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 65 เวลา 19.00 น. เส้นทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท หอประชุมกองทัพเรือ และโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง

และวันเสาร์ที่ 12 พ.ย. 65 ช่วงค่ำ เส้นทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไปยังท่าอากาศยาน และโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง

อธิบดีกรมพิธีการทูต ชี้แจงว่า การซักซ้อมอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรทั้งบนถนนสายหลักและบนทางพิเศษ จึงขอความกรุณาให้ผู้สัญจรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะใช้ซักซ้อมครั้งนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend