POLITICS

มติบอร์ดกองทุนสื่อ เห็นชอบจัดสรรทุน ปี64 วงเงิน 300 ล้านบาท เตรียมเปิดยื่นขอกลางเดือนมกราคมนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 64 ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุน พร้อมด้วยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุน ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน เข้าประชุม และกรรมการกองทุนจำนวนหนึ่งประชุมในระบบทางไกล ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมตามกรอบระยะเวลาและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานกองทุนนำเสนอ ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบเบื้องต้นมาก่อนแล้ว

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า คณะกรรมการกองทุนได้เห็นชอบการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อให้สำนักงานกองทุนดำเนินการต่อไป โดยรายละเอียดของการจัดสรรทุนประจำปี 2564 มีรายละเอียดประกอบด้วย

1.โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
-กลุ่มเด็กและเยาวชน 30 ล้านบาท
-กลุ่มผู้สูงอายุ  20 ล้านบาท
-กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  20 ล้านบาท
-กลุ่มประชาชนทั่วไป 20 ล้านบาท

2.โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) วงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
*โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ  30 ล้านบาท
*โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง  จำนวน 100 ล้านบาท 
ตามประเด็นดังนี้
– การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง
– การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
– การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย
– การสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
* โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก  วงเงิน 50 ล้านบาท  ได้แก่ โครงการหรือกิจกรรมตามประเด็น ดังนี้
– การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
– การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
– วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
– การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
– โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

3.โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 
มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า  กองทุนจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจรับทราบรายละเอียดการเปิดขอรับทุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในทุกช่องทาง  โดยกำหนดการที่ตั้งไว้คือวันที่ 18 มกราคม 2564 จะเริ่มเปิดระบบให้ยื่นคำขอเป็นวันแรก แต่ทั้งนี้ต้องรอให้ประธานกรรมการกองทุนลงนามในประกาศให้เรียบร้อยก่อนซึ่งคาดว่าหากมีความเคลื่อนคงไม่เกิน 2-3 วัน

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้า รายละเอียดต่างๆ  ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-2730116-8  เว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th  และเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

Related Posts

Send this to a friend