POLITICS

สภาฯ เคว้ง! ไร้เงารัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถาม แม้แจ้งล่วงหน้า

สภาฯ เคว้ง! ไร้เงารัฐมนตรีมาตอบกระทู้ถามทั่วไป แม้แจ้งล่วงหน้า ‘ประยุทธ์-ศักดิ์สยาม’ สั่งคนไม่ว่าง มาแทน

วันนี้ (28 ธ.ค. 65) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ที่ประชุมเข้าสู่วาระพิจารณากระทู้ถามทั่วไป ซึ่งวันนี้ มีทั้งหมด 5 วาระ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อซักถามรัฐมนตรี ซึ่งประธานฯ ดำเนินการประชุมโดยชี้แจงว่า

1.กระทู้ถาม 532 เรื่อง ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท (นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ไม่สามารถตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบในวันที่ 23 ก.พ. 66

2.กระทู้ถามที่ 552 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างภาครัฐ (นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบ

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง แจ้งว่า ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถตอบกระทู้ถามวันนี้ได้ ขอเลื่อนไปตอบวันที่ 12 ม.ค. 66

3.กระทู้ถามที่ 562 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทนหรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (นายนิยม เวชกามา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตอบ

ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งว่า ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถตอบกระทู้ถามวันนี้ได้ ขอเลื่อนไปตอบวันที่ 26 ม.ค. 66

4.กระทู้ถามที่ 565 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบินนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้ (ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ไม่สามารถตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบในวันที่ 26 ม.ค. 66

5.กระทู้ถามที่ 567 เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย (นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม) ถาม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบ

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่า ไม่สามารถตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบในวันที่ 26 ม.ค. 66

ดังนั้น จึงเป็นอันว่า กระทู้ถามทั้ง 5 เรื่องนี้ ไม่ถูกซักถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ และเลื่อนไปตามวันที่รัฐมนตรีแจ้งใหม่ แม้จะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมและแจ้งไปยังรัฐมนตรีที่เป็นผู้ตอบไว้ล่วงหน้าแล้ว

ทั้งนี้ ปัญหารัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้ถามถือเป็นปัญหาที่เกืดขึ้นมาต่อเนื่อง กระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุมขณะนั้น กล่าวฝาก นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น กำชับไปยังนายกรัฐมนตรีว่า “ไม่ให้สั่งแบบทหาร แต่ขอให้สั่งเหมือนนักการเมืองต้องสอบถามกันหน่อยว่าว่างหรือไม่ ตอบได้หรือไม่ แบบนี้ไม่เรียกว่ามอบหมาย เพราะมอบหมายแล้วไม่มาตอบถือว่าไม่มีความรับผิดชอบ”

Related Posts

Send this to a friend