POLITICS

‘ชัชชาติ’ ยังไม่ยื่นกฤษฎีกาตีความ หลังคลังเบรกเก็บภาษีที่ดิน

‘ชัชชาติ’ ยังไม่ยื่นกฤษฎีกาตีความ หลังคลังเบรกเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมตามโซนสี ขอดูหนังสืออย่างเป็นทางการก่อน

วันนี้ (29 ก.ย.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน พิจารณา เรื่องที่ กทม.เสนอปรับเพิ่มอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่ดินเกษตรกรรมตามสีของผังเมือง ว่าไม่สามารถทำได้นั้น

นายชัชชาติ กล่าวว่า กฎระเบียบทางกระทรวงการคลังเป็นผู้กำหนด เพราะต้องใช้ทั้งประเทศในรูปแบบเดียวกัน จึงต้องดูคำตอบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง โดย กทม.จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในทางกฎหมายหรือไม่ ต้องดูที่เจตนารมณ์ของกระทรวงการคลัง หากกระทรวงการคลังมองภาพรวมทั้งประเทศ กทม.ก็ไม่อยากเอาเรื่องไปตีความทางกฎหมาย จึงขอฟังตรงนี้ก่อน ที่ผ่านมา กทม.ลองผิดลองถูก พยายามหาความเป็นไปได้ คงไม่สามารถขึ้นภาษีเกษตรกรทุกแปลง เพราะว่าเกษตรกรตัวจริงจะลำบาก

Related Posts

Send this to a friend