POLITICS

นายกฯ เรียกถกด่วน หลังสถานการณ์ “ยูเครน-รัสเซีย” ตึงเครียด

นายกฯ เรียกรองนายกฯ ถกด่วน หลังสถานการณ์ ‘ยูเครน-รัสเซีย’ ตึงเครียด เตรียมความพร้อมรับมือ

วันนี้ (28 ก.พ. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกประชุมด่วนรองนายกรัฐมนตรีทุกด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์เร่งด่วน และสั่งการให้เตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด โดยมีสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศหาช่องทางช่วยเหลือ และขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากเตรียมแผนอพยพคนไทยออกจากยูเครนแล้ว ยังได้สั่งการให้เตรียมแผนและมาตรการรองรับผลกระทบอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทั้งสถานการณ์น้ำมัน ตลาดหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน และการค้าและการลงทุน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างรอบด้าน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เหมาะสม และพร้อมรับมือหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการนำเข้าพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แต่กระทรวงพลังงานได้ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เพื่อประเมินและเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้น โดยได้เตรียมพร้อมสำรองพลังงานไว้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชน พร้อมขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์และร่วมกันใช้พลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า\

Related Posts

Send this to a friend