POLITICS

ครม. เห็นชอบกำหนดอัตราค่าโดยสารสายสีเหลือง เริ่มต้น 15-45 บาท เปิดทางการ 3 ก.ค.นี้

วันนี้ (27 มิ.ย. 66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) รวม 5 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบแล้ว และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป โดยร่างข้อบังคับฯ ทั้ง 5 ฉบับ มีรายละเอียดดังนี้

1.ร่างข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) กำหนดอัตราค่าโดยสารตามวิธีการในสัญญาสัมปทาน โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาท สูงสุด 45 บาท (23 สถานี) และหลักเกณฑ์อื่น อาทิ กำหนดหลักเกณฑ์ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบแก่ผู้โดยสาร กรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของ รฟม. ให้จัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียว เช่น การเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน มาสายสีเหลือง ณ สถานีลาดพร้าว

ส่วนกรณีการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าของ รฟม. กับรถไฟฟ้าสายอื่น คณะกรรมการ รฟม. ประกาศกำหนดระยะเวลาสูงสุดสำหรับการเปลี่ยนถ่ายระบบ เช่น การเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างรถไฟฟ้าสาย Airport Rail Link มาสายสีเหลือง ณ สถานีหัวหมาก (เช่น ภายใน 30 นาที) ให้ผู้โดยสารรับส่วนลดค่าแรกเข้า

กำหนดหลักเกณฑ์รายการส่งเสริมการเดินทางส่วนลดกลุ่มบุคคล เช่น เด็กนักเรียน นักศึกษา เป็นต้น ส่วนลดการเปลี่ยนถ่ายระบบตามประเภทผู้ถือบัตร การจัดโปรโมชั่น กิจกรรมการตลาด การจำหน่ายตั๋วรายเดือน ตั๋วเป็นชุด ตั๋วราคาพิเศษ ความร่วมมือกับพันธมิตร สวัสดิการพนักงาน สนับสนุนนโยบายภาครัฐ เป็นต้น รวมทั้งหลักเกณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเฉลิมฉลอง งานพระราชพิธี เพื่อส่งเสริมการใช้บริการรถไฟฟ้า กิจกรรมตามนโยบายของรัฐ หรือกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง มีกำหนดเปิดให้บริการในวันที่ 3 ก.ค.นี้

2.ร่างข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ฯ รถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล พ.ศ. 2565 และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่ายระบบกับรถไฟฟ้าสายอื่น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับรายการส่งเสริมการเดินทาง หลักเกณฑ์สำหรับสนับสนุนกิจกรรมพิเศษไว้เช่นเดิม (คงอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับฉบับเดิม มี 12 สถานี เริ่มต้นที่ 17 บาท สิ้นสุด 43 บาท)

3.ร่างข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสาร วิธีการจัดเก็บค่าโดยสาร และการกำหนดประเภทบุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) มีสาระสำคัญเป็นการยกเลิกข้อบังคับ รฟม. สายฉลองรัชธรรม พ.ศ.2565 และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนถ่ายระบบ กับรถไฟฟ้าสายอื่น รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับรายการส่งเสริมการเดินทาง หลักเกณฑ์สนับสนุนกิจกรรมพิเศษไว้เช่นเดิม (คงอัตราค่าโดยสารตามข้อบังคับฉบับเดิม มี 16 สถานี เริ่มต้นที่ 14 บาท สิ้นสุด 42 บาท)

4.ร่างข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตรา ค่าโดยสารร่วม พ.ศ.2565 เนื่องจากข้อบังคับฉบับนี้ เป็นการกำหนดส่วนลดค่าแรกเข้าในการเปลี่ยนถ่ายระบบระหว่างสายสีน้ำเงินกับสายสีม่วง

5.ร่างข้อบังคับ รฟม.ว่าด้วยอัตราและวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการจอดรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ กำหนดอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ และวิธีการจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับอาคารจอดรถยนต์ทุกแห่ง รวมถึงอาคารจอดรถยนต์อื่น ๆ ในอนาคตของ รฟม. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมไว้ในฉบับเดียวกัน ปัจจุบันมีการเปิดบริการและคิดค่าบริการจอดรถจำนวน 3 แห่ง (สายสีน้ำเงิน สายสีม่วง สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)

Related Posts

Send this to a friend