POLITICS

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับหมั่นตรวจเข้มคลังอาวุธ

ป้องกันการลักลอบนำออกไปขาย คาดโทษเจ้าหน้าที่ ปล่อยสูญหายถูกลงทัณฑ์ทั้งทางวินัย-อาญา

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม  ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า รมว.กลาโหม กำชับให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เข้มงวดกวดขันการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธและยุทโธปกรณ์ของหน่วย ตลอดจนเน้นย้ำและกําชับให้ผู้บังคับ หน่วย รวมถึงเวรยามและกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องหมั่นตรวจสอบคลังที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อเป็นการ ป้องกันมิให้มีการลักลอบนําอาวุธยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเครื่องกระสุนของหน่วยออกไปแสวงหาผลประโยชน์ในทาง ที่มิชอบ หรือนําออกไปใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้หากมีข้อบกพร่องหรือมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต้องถูกลงทัณฑ์ทั้งทางวินัยและทางอาญา และปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ให้มีสภาพที่ดี และพร้อม ที่จะปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ

Related Posts

Send this to a friend