POLITICS

Beach for life ทวงคืนชายหาดจากกำแพงกันคลื่น

Beach for life จับมือ 91 องค์กรภาคประชาชน ทวงคืนชายหาดจากกำแพงกันคลื่น

(25 พ.ย. 65) กลุ่ม Beach for life เเละขบวนประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร ยื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี โดยขอให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อการปกป้องชายหาด

เนื่องจากที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นของกรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชายหาด ทำให้ชายหาดหายไปอย่างถาวร เช่น หาดชะอำ จ.เพชรบุรี , หาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ , หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี , หาดทรายแก้ว จ.สงขลา , หาดหน้าสตน จ.นครศรีธรรมราช สร้างความเสียหายให้การท่องเที่ยวริมชายฝั่ง นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลต่อรายได้ของผู้ประกอบการร้านค้าและการท่องเที่ยว

ตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าการเพิกถอนกำแพงกันคลื่นออกจากโครงการที่ต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาชายฝั่งทะเลที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรชายหาด ซึ่งเป็นฐานทรัพยากรสำคัญของชุมชน เป็นพื้นที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พื้นที่แห่งความสุขที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเมื่อชายหาดถูกทำลายด้วยกำแพงกันคลื่น วิถีวัฒนธรรมและมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการมีชายหาด จึงถูกทำลายไปด้วย

กลุ่ม Beach for life และภาคีเครือข่ายประชาชนทวงคืนชายหาด 91 องค์กร จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ให้ดำเนินการใน 3 ข้อ ดังนี้

  1. ขอให้คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งแก้ไขมติคณะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 ก.ค. 2534 และ วันที่ 13 ก.พ. 2539 ที่ให้อำนาจกรมโยธาธิการและผังเมืองในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยเหตุผลที่ว่า กรมโยธาธิการฯไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่า กรมโยธาธิการฯ สร้างความเสียชายหาดต่อทรัพยากรชายหาด ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการสร้างกำแพงกันคลื่น เพื่อทำลายชายหาด
  2. ขอให้คณะรัฐมนตรีมีคำสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเอาโครงการกำแพงกันคลื่นกลับมาเป็นโครงการที่ต้องทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังเดิม เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิให้แก่ประชาชนและชุมชน รวมถึงเพื่อให้เกิดกระบวนการและกลไกในการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชนก่อนดำเนินการโครงการกำแพงกันคลื่น
  3. ขอให้คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งให้มีการฟื้นฟูสภาพชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น โดยเฉพาะหาดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูชายหาดให้กลับมาดังเดิม

Related Posts

Send this to a friend