POLITICS

กทม.เสนอเพิ่มค่าอาหารศูนย์เด็กเล็ก เป็น 35 บาท

กทม.เสนอเพิ่มค่าอาหารศูนย์เด็กเล็ก เป็น 35 บาท พิจารณาค่าตอบแทนอาสาสมัครดูแลเด็กตามวุฒิการศึกษา เพิ่มเบี้ยประชุมกรรมการชุมชน 200 บาท คาดใช้งบประมาณ 40 ล้านต่อปี

วันนี้ (25 ก.ค.65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ 14/2565 ว่าสำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในปี 2565 โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้แก้ไขข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 เกี่ยวกับค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชนและค่าแต่งกายของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และ กทม. ได้จัดทำร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย

1.ค่าตอบแทนการประชุมของคณะกรรมการชุมชน เดิมมีค่าตอบแทนเฉพาะประธานชุมชน และเลขาฯ เท่านั้น เบื้องต้นเสนอ 200 บาทต่อครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง คาดว่าใช้งบประมาณปี 40 ล้านบาท

2.ค่าชุดปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน 1 ชุดต่อวาระ หรือ 3 ปี คาดว่าใช้งบต่อวาระ 10 ล้านบาท

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์เสริมทักษะ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปรับเพิ่มจาก 100 เป็น 600 บาท

4.ค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ปรับให้เหมาะสมตามวุฒิการศึกษา

5.ค่าอาหารแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปรับเป็น 25บาท และเพิ่มค่านม 7 บาท รวมเป็น 32 บาท

โดยสำนักพัฒนาสังคม จะแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดให้รอบคอบก่อนเสนอต่อผู้ว่าฯ กทม.ลงนามเพื่อประกาศใช้ ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นว่าควรปรับค่าตอบแทนอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้เป็นขั้นบันไดสอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และประสบการณ์การทำงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้อาสาสมัครมีแรงจูงใจในการทำงาน

ส่วนค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการชุมชน ควรปรับเพิ่มให้เหมาะสม เครื่องแต่งกาย และชุดปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชนควรพิจารณาจัดซื้อหรือสั่งตัดจากชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน

ขณะเดียวกัน ให้พิจารณาค่าตอบแทนอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำชุมชน เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้กับคนในชุมชน โดยกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสม คาดว่าจะพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนนำเข้าที่ประชุมผู้บริหาร กทม.อีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend