POLITICS

เร่งผลักดันการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้

เน้นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอุตสาหกรรม ตั้งเป้าแล้วเสร็จปี 2566

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งยินดีกับความสำเร็จอีกก้าวในการเดินหน้าสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาค

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้แทนไทย เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ (ASEAN-Korea Industrial Innovation Center: AKIIC) โดยคาดว่าการลงนามฯ จะจัดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 นี้ และสามารถจัดตั้งศูนย์ AKIIC ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายในปี 2566 ซึ่งจะเน้นความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การทำวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

โฆษกประจำสำนักนายกฯกล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ AKIIC จะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนและเกาหลีใต้ ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนเพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และพัฒนานวัตกรรม การลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะผู้กำกับดูแลเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เป็นอีกกลุ่มผู้แทนไทยในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ AKIIC ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ และ สวทช. จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AKIIC ให้เกิดผลเป็นรูปธรรใ

“รัฐบาลมุ่งมั่นเสริมสร้างกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของคนไทย และประเทศไทยให้เท่าทันการพัฒนาของโลก โดยศูนย์ AKIIC ถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ต่อยอดความร่วมมือในระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางอุตสาหกรรมให้เกิดผลประโยชน์และมูลค่าเพิ่มเติมเชิงพาณิชย์ในระดับนานาชาติ เช่น อุตสาหกรรม 4.0 ยานยนต์สมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ แบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง เครื่องมือแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมบันเทิงอีกด้วย” นายธนกรฯ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend