POLITICS

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ กสทช. “คงสิทธิย้ายค่ายเบอร์เดิม”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เรื่องหลักเกณฑ์คงสิทธิหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยระบุว่า เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เมื่อต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ หรือประเภทบริการ และเพื่อให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี เป็นธรรม ใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมเป็นไปอย่างคุ้มค่า สําหรับให้บริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ

ข้อ 4 ในประกาศนี้ ระบุว่า “การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่” หมายความว่า การบริการที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถขอให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตน ไปใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายอื่นได้

หมวด 2 ขั้นตอนการขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบุว่า การขอโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ผู้ใช้บริการยื่นคําขอโอนย้าย ต่อผู้ให้บริการรายใหม่ ณ จุดที่ผู้ให้บริการรายใหม่กําหนด โดยผู้ให้บริการรายใหม่ และผู้ให้บริการรายเดิม ต้องร่วมกันตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการที่ขอโอนย้าย เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมาย ตรวจสอบยืนยันสถานภาพ และเงื่อนไขอื่นใดที่ผูกพันกับเลขหมายดังกล่าวว่า ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโอนย้ายหรือไม่ โดยการโอนย้ายผู้ให้บริการ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันทําการ นับแต่วันที่ผู้ใช้บริการได้ยื่นคําขอ และผู้ให้บริการได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วว่า ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กําหนด

Related Posts

Send this to a friend