POLITICS

ป.ป.ส. ดึงผู้เชี่ยวชาญ DEA เพิ่มขีดความสามารถหน่วยตรวจพิสูจน์สารเสพติดไทย

วานนี้ (23 ม.ค. 66) นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดประเทศไทยกับสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐอเมริกา (Drug Enforcement Administration : DEA) เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการ แนวทาง และการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของยาเสพติด สารปนเปื้อน ชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดแต่ละชนิด

และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์ ด้านการปราบปรามการแพร่ระบาดของการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ตลอดจนยกระดับความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. และ DEA โดยมี DEA สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงาน ป.ป.ส. รวมกว่า 30 คน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก DEA ได้จัดทำและศึกษาข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติดหลายชนิดจากแต่ละภูมิภาคทั่วโลก อาทิ เมทแอมเฟตามีน (ไอซ์) เฮโรอีน ทั้งทางด้านกายภาพและเคมี โดยใช้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์และวิจัยพิเศษ (Special Testing and Research Laboratory : STRL) ซึ่งได้มีการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์ยาเสพติดเชิงลึกที่บ่งชี้วิธีการสังเคราะห์ วิธีแปรรูปที่ใช้ในการผลิต รวมถึงชนิดของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิต และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลลักษณะเฉพาะของยาเสพติดที่มาจากแต่ละภูมิภาค

“DEA มีเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดของ DEA มีความรู้ และความสามารถ ตนจึงเล็งเห็นว่าการนำผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญจากสำนักงานปราบปรามยาเสพติด สหรัฐอเมริกา หรือ DEA มาบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ แนวทางการตรวจพิสูจน์ฯ และการผันสารเคมีชนิดใหม่ไปใช้ในแหล่งผลิตยาเสพติด ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับความรู้ด้านยาเสพติด รวมถึงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มนำมาใช้ทดแทนสารเคมีและสารตั้งต้นเดิมที่มีการควบคุม” เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว

โดยในวันนี้ (24 ม.ค. 66) สำนักงาน ป.ป.ส. จะนำคณะ DEA เดินทางเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ของห้องปฏิบัติการสถานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend