POLITICS

‘อนุทิน’ บอกแม้ สธ.ประกาศลดระดับโรคโควิด แต่พร้อมดูแลตามกรอบ กม.

‘อนุทิน’ บอกแม้ สธ.ประกาศลดระดับโรคโควิด แต่พร้อมดูแลตามกรอบกฎหมายและกำลังการรักษาเพียงพอ ยารักษายังจดทะเบียนเป็นยาที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ ไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาดทั่วไป

วันนี้ (23 ก.ย. 65) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าในการประชุม ศบค. วันนี้จะมีการพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แล้วไปใช้พ.ร.บ.ควบคุมโรค ซึ่งมีทั้งมาตรการและแผนปฎิบัติการที่คณะกรรมการโรคติดต่อได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว เพื่อเสนอต่อที่ประชุม ศบค. ซึ่งไม่ต่างจากแผนปฏิบัติการโรคติดต่อเฝ้าระวังอื่นๆ ที่มีมติให้ลดระดับจากโรคติดต่ออันตราย มาเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง

นายอนุทิน ระบุว่า แม้จะประกาศลดระดับจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่เฝ้าระวังแต่ ทางการแพทย์ก็จะยังต้องดูแลรักษา รวมถึงการให้เวชภัณฑ์ที่เป็นการดูแลเฉพาะ ยาที่ใช้รักษาโควิดยัง จดทะเบียนเป็นยาที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ ไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาดทั่วไป ซึ่งเวชภัณฑ์ที่มีอยู่ตอนนี้เพียงพอกับอาการและจำนวนผู้ติดเชื้อ

ส่วนกระแสข่าวเรื่องการกักตัวในกลุ่มผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงหรือมีอาการน้อยไม่จำเป็นต้องกักตัวนั้น นายอนุทินกล่าวว่า ขอให้ติดตามรายละเอียดจากที่ประชุมอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend