POLITICS

สภาฯ ถกงบฯ 66 ต่อเนื่อง ไร้ปัญหารอองค์ประชุม

สภาฯ ถกงบฯ 66 ต่อเนื่อง ไร้ปัญหารอองค์ประชุม ‘วาโย’ ประเดิมขอหั่นงบสภาฯ หลังพบงบประหลาด สร้างตึกไม่ทำอีไอเอ แถมของบ5% ผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท วาระสองต่อเนื่องเป็นครั้งที่ห้า ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น นายสุชาติ แจ้งถึงปัญหาของเครื่องกดบัตรแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนที่มีปัญหา ว่า ที่สอบถามว่าเครื่องลดคะแนนขัดข้องหรือไม่เพราะมีตัวเลขแสดงตนอยู่ที่ 235 -237 คน ตนได้เรียกเจ้าหน้าที่เช็คระบบ ยืนยันว่าไม่ขัดข้อง ระบบเป็นปกติ อาจจะเกิดการผิดพลาดเสียบบัตรหรือกด ส่วนกรณีที่มีผู้กดซ้ำๆ จะทำให้ผลออกเสียงหรือแสดงตนเพิ่มขึ้นหรือไม่ แจ้งว่าระบบจะจดจำและไม่บวกเพิ่ม ส่วนกรณีที่มีบัตรขัดข้อง แนะนำว่าให้ดึงบัตรและเสียบบัตรแสดงตนใหม่ และด้วยระบบเสียบบัตรเป็นระบบคู่ หากเก้าอี้มีปัญหาระบบจะเสียบบัตรจะมีปัญหาได้

จากนั้น ได้เข้าสู่การลงมติ มาตรา 29 งบประมาณของรัฐวิสาหกิจ โดยสามารถผ่านการลงมติได้โดยรวดเร็ว ไม่มีปัญหารอองค์ประชุมเป็นเวลานาน

และได้เข้าสู่การพิจารณามาตรา 30 งบปรระมาณรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภา ซึ่งกมธ. พิจารณาปรับลด ให้เหลือ 3,219 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในการอภิปราย นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายปรับลดงบประมาณของรัฐสภา เนื่องจากพบว่ามีการเสนอของบประมาณที่ประหลาด คือ ของบ1,000ล้านบาท เพื่อสร้างตึกใหม่ ทั้งนี้ได้เสนอของบ 50 ล้านบาท คิดเป็น 5% ผิดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเลขาธิการสภาฯ ชี้แจงต่อกมธ.งบฯ ว่ากฎหมายเปิดช่อง หากมีมติ ครม. ทำได้ แต่ยังไม่พบการขอมติครม. และจะขอทีหลัง ซึ่งเป็นการมัดมือชก ครม. ทั้งนี้ไม่มั่นใจว่าครม.ชุดหน้าจะอนุมัติหรือไม่

นพ.วาโย อภิปรายด้วยว่านอกจากนั้นยังมีงบควบคุมการสร้าง 30 ล้านบาท และ งบการออกแบบและสำรวจ 30 ล้านบาท ซึ่งกรณีดังกล่าวยังไม่มีการออกแบบและสำรวจแต่ของบสร้างแล้ว อย่างไรก็ดีการก่อสร้างใดๆต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ยังไม่ได้ทำ ทำไมต้องรีบของบก่อสร้าง นอกจากนั้นยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วงเงิน 98 ล้านบาท ทราบรายละเอียดว่าจะซื้อจอแบบทัชกรีนให้กับส.ส. ทั้งที่ในห้องทำงานของส.ส. มีการติดตั้งจอในห้องแล้วถึง 2 จอ ขณะที่ฝั่ง ส.ว. เสนอของบในลักษณะเดียวกัน 94 ล้านบาท เพื่อรองรับส.ว. ทั้ง 250 คน ทั้งที่ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ มี 200 คน

ขณะที่นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายปรับลดงบประมาณของสำนักงานวุฒิสภาในโครงการเผยแพร่และเสริมสร้างความเข้าใจด้านประชาธิปไตย วงเงิน 28.2 ล้านบาท เนื่องจากส.ว.ปัจจุบันมีที่มาขัดกับหลักการประชาธิปไตย และส.ว. บางคนยังมีทัศนะคติที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

Related Posts

Send this to a friend