POLITICS

กองทัพไทย รับ เอกสารขอวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาด ของจริง ! สั่งลงโทษทางวินัย

กองทัพไทย ยอมรับเอกสารกรมสารบรรณทหาร ขอวัคซีนโมเดอร์นา จากสภากาชาดไทย เป็นของจริง !  สั่งลงโทษทางวินัย ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ทำหนังสือโดยพลการ โดยไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพหนังสือ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ให้กับกำลังพลและครอบครัว นั้น

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่ากองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วน โดยผลการสอบสวนพบว่า ผู้อำนวยการกองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการซึ่งผู้ที่ลงนามในหนังสือดังกล่าว ไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้อง และไม่ได้ส่งไปยังสภากาชาดไทย ซึ่งได้ถูกยกเลิกหนังสือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว

Related Posts

Send this to a friend