POLITICS

ก.เกษตรฯ ประกาศใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาด ผู้ลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกรณีจังหวัดชายแดน พบการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและต้นกล้ากัญชาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีการขายเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าอย่างแพร่หลาย ว่า กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศควบคุมนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา และควบคุมป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด พร้อมดำเนินการตาม ดังนี้

1) ด่านตรวจพืชทุกด่าน ตรวจการนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชาอย่างเข้มงวด ให้อธิบดีสนับสนุนอัตรากำลัง เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการเฉพาะกิจ

2) ให้บังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มคนที่ลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ากัญชาอย่างรุนแรงและทันที

3) ให้ขอความร่วมมือ สนับสนุนและปฏิบัติการร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ สตช. เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อป้องกันการลักลอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้เป็นงานสำคัญเร่งด่วน

4) ประชาชนสามารถรายงานตรงเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ได้ที่สายด่วน 1174 หรือ เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทุกจังหวัด

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ยังกล่าวว่า การนำเข้าเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนการนำเข้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกักพืช นำเข้า/นำผ่านโดยไม่มีใบอนุญาตนำเข้า ไม่นำเข้า/นำผ่านทางด่านตรวจพืช มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Related Posts

Send this to a friend