POLITICS

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว มีผล 23.00 น.วันที่ 31 ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 36  ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยในข้อ 3 ของประกาศ ระบุให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกําหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์แต่ได้มีคําสั่งกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นําร่อง ด้านการท่องเที่ยวตามข้อกําหนดนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลต้ังแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/256/T_0001.PDF

Related Posts

Send this to a friend