POLITICS

‘เสรีรวมไทย’ เปิดนโยบายการเมืองชุดที่ 4 ปฏิรูประบบราชการ

‘เสรีรวมไทย’ เปิดนโยบายทางการเมืองชุดที่ 4 ปฏิรูประบบราชการ ปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบัน

วันนี้ (22 มี.ค. 66) ที่พรรคเสรีรวมไทย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยและ ดร.บุญส่ง ชเลธร แถลงนโยบายทางการเมืองชุดที่ 4 “การปฏิรูประบบราชการ” ที่เป็นศูนย์รวมขอฝทุกปัญหา 4 ประการด้วยกัน

1.ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รศ.สมชัยกล่าวว่าปัญหาของระบบราชการคือการที่ต้องทำตามกรอบกติกา ทำให้ไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่สามารถที่จะปรับตัวในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้ และยุทธศาสตร์ชาติคือกรอบที่ใหญ่ที่สุด ที่ทำให้ระบบข้าราชการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

พรรคเสรีรวมไทยมีแนวนโยบายนำยุทธศาสตร์ชาติออกจากรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเป็นปี แต่ระหว่างนั้นจะทำการปรับองค์ประกอบภายในของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีข้าราชการประจำน้อยลง เพราะตอนนี้โครงสร้างของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่รวมของคนแก่ และให้ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ฟังเสียงจากภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้น

2.แก้ไขปัญหาการทำงานแบบ “เช้าชาม เย็นชาม” ด้วยนโยบาย Four-day work week ลดเวลาทำงาน เหลือ 4 วันต่อสัปดาห์ ทำงาน วันละ 10 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 8.30-18.30น. ไม่มีค่าล่วงเวลา และเปลี่ยนวันให้บริการประชาชนเป็น 6 วันต่อสัปดาห์ โดยจัดสลับสับเปลี่ยนวันทำงาน ว่าใครทำวันไหน

“นโยบายนี้จะทำให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ รัฐได้ประโยชน์สามารถบริการประชาชนในวันที่มากขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ประชาชนได้ประโยชน์สามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ถึง 18.30. ในทุกวัน ไม่ต้องรีบเร่งหรือลางาน และยังสามารถเข้ารับบริการในวันเสาร์ได้ ข้าราชการเองก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของเวลาส่วนตัวที่มีมากขึ้น มีวันหยุดเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศแล้ว” รศ.สมชัยกล่าว

3.ใช้ระบบ Digital payment ในทุกบริการของรัฐ รวมทั้งชำระค่าปรับต่าง ๆ เท่านั้น ไม่รับเงินสด เพื่อความรวดเร็ว สะดวก และลดการคอรัปชั่น “ไม่ให้เกิดระบบใต้โต๊ะและการต่อรอง เช่นจ่ายค่าปรับ 400 บาท จ่ายแค่ 200 บาท และจ่ายให้เจ้าหน้าที่ 100 บาท ระบบแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะค่าปรับต่าง ๆ จะอยู่ภายในระบบ” รศ.สมชัย กล่าว

4.เร่งบรรจุลูกจ้างทุกประเภทให้เป็นข้าราชการ ให้มีสิทธิสวัสดิการของข้าราชการและพนักงานของรัฐ อย่างเท่าเทียมกัน จากเดิมที่ในระบบข้าราชการจะมีบุคลากรสองส่วนคือ ข้าราชการประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในกลุ่มของลูกจ้างชั่วคราวนั้นสิทธิสวัสดิการและความมั่นคงต่าง ๆ ในชีวิต ได้รับน้อยกว่าข้าราชการประจำทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน

ดร.บุญส่ง กล่าวทิ้งท้ายว่า โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำเรื่องที่กรมหนือกระทรวงต่าง ๆ แต่สามารถทำออนไลน์ได้เลย และเรื่องที่สำคัญมากในระบบข้าราชการคือการทุจริตคอรัปชั่นที่แพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง และไร้ความละอาย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไข เหมือนคำที่ผู้ใหญ่ในอดีตเคยกล่าวไว้ว่า ถ้าเราสามารถแก้ไขการทุจริตคอรัปชั่นได้ เราก็จะสามารถปูทองคำบนถนนได้

Related Posts

Send this to a friend