POLITICS

รมว.แรงงาน ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อคุณภาพชีวิตแก่ผู้ใช้แรงงาน

วันนี้ (22 มี.ค. 64) ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ในปี พ.ศ.2562 และ 2563 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีวินัยการออม และมีแหล่งกู้ยืมในยามจำเป็นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจเห็นความสำคัญของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่คนทำงานในองค์กร ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เป็นผลสำเร็จ

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ของประเทศไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดพันธกิจเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยได้น้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานด้านสหกรณ์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ นับเป็นภารกิจที่มีคุณค่า เพราะไม่เพียงจะช่วยสร้างวินัยการออม การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความไม่ประมาทต่อการดำรงชีวิตในอนาคตให้ผู้แก่ใช้แรงงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี พ.ศ.2562 และ 2563 จำนวน 26 แห่ง การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักคิดสหกรณ์กับแนวทาง การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน” การจัดคลินิกให้คำปรึกษาการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ การจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการต้นแบบในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ การเสวนา เรื่อง “ธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์ตามรอยพ่อ” และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สถานประกอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออมและการลงทุน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 380 คน

Related Posts

Send this to a friend